Kolegium děkana

Kolegium děkana je tvořeno zástupci všech kateder fakulty. Kolegium děkana je poradním orgánem děkana. Na zasedání kolegia děkana děkan předává vedoucím pracovišť informace, zadává úkoly a konzultuje významná rozhodnutí.

Složení:

Členové:
PhDr. David Šanc, Ph.D. - děkan Fakulty filozofické
PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D. - proděkanka pro strategii a rozvoj a statutární zástupce děkana Fakulty filozofické
PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D. - proděkanka pro studijní záležitosti Fakulty filozofické
Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. - proděkan pro vědu a výzkum Fakulty filozofické.
Mgr. Lukáš Lenk - tajemník Fakulty filozofické

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. - pověřena vedením Katedry anglického jazyka a literatury
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. - vedoucí Katedry archeologie
Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. - vedoucí Katedry antropologie
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. - vedoucí Katedry blízkovýchodních studií
PhDr. Ludmila Dostálová, Ph.D. - vedoucí Katedry filozofie
Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. - vedoucí Katedry historických věd
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D. - vedoucí Katedry germanistiky a slavistiky
PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D. - vedoucí Katedry politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. - vedoucí Katedry románských jazyků
Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. - vedoucí Katedry sociologie
PhDr. Roman Kodet, Ph.D. - předseda AS FF
Mgr. David Fronk - zástupce studentské komory AS FF