hr-banner-main-s logem hr

HR Award

Ocenění HR Award uděluje Evropská komise výzkumným organizacím, implementujícím strategii HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers). Univerzitám by mělo přinést zejména zvýšený zájem zahraničních vědců a výzkumných pracovníků o působení na jejich pracovištích.

HR Award – Excellence in Research

V červnu 2020 Fakulta filozofická získala prestižní ocenění Evropské komise HR Excellence in Research Award. Fakulta se jím zavázala naplňovat principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále jen „Charta“ a „Kodex“ po dalších několik let.

HR Award je ocenění udělované Evropskou komisí za excelentní řízení lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu. Oceněné instituce garantují otevřený a transparentní proces výběrového řízení a náboru nových zaměstnanců, stejně jako kontinuální zajišťování kvality pracovního prostředí. Ocenění HR Award:

  • zvyšuje atraktivitu Fakulty filozofické pro české i zahraniční výzkumníky
  • podporuje procesy zajišťování kvality v oblasti vědy a výzkumu a kontinuálního zlepšování pracovních podmínek pro české i zahraniční pracovníky
  • umožňuje Fakultě filozofické publikovat inzeráty s nabídkou pracovních pozic v evropském Portálu EURAXESS a otevřít se tak lépe mezinárodnímu prostředí
  • zvyšuje šance fakulty při získávání výzkumných projektů a grantů
  • zvýhodňuje fakultu při čerpání režijních nákladů v projektech


Udělení ocenění předcházelo zpracování rozsáhlé GAP analýzy a na ni navazujícího Akčního plánu ke zlepšení. GAP analýza identifikuje slabá místa současné praxe v oblasti řízení lidských zdrojů. Akční plán následně stanovuje jasné a měřitelné kroky, prostřednictvím kterých budou tyto slabiny kontinuálně zlepšování. Na implementaci Akčního plánu má fakulta od udělení ocenění 2 roky. Následně proběhne průběžné hodnocení pokroku, na základě kterého může být v případě úspěchu fakultě ocenění prodlouženo na tříleté období.

Klíčové oblasti pro zlepšování spatřuje Fakulta filozofická v oblasti:

  • doktorského studia, resp. specifikaci práv a povinností studentů a pravidel pro postgraduální studium na fakultě
  • komunikace, resp. vytvoření komunikační strategie pro posilování vazeb s partnerskými subjekty z praxe a popularizaci výsledků vědy a výzkumu
  • genderové politiky, resp. kontinuálního prosazování genderové citlivosti v procesech řízení lidských zdrojů
  • integrace principů Charty a Kodexu do dlouhodobé strategie fakulty a souvisejících legislativních dokumentů

 

GAP analýza i Akční plán byly zpracovány na základě výsledků fakultního dotazníkového šetření a dvou fokusních skupin. Vybrané dokumenty jsou v českém jazyce zveřejněny níže. Kompletní dokumenty související s procesem udělení ocenění HR Award jsou zpracovány v anglickém jazyce a zveřejněny v anglické verzi webu.

Fakulta filozofická se nyní nachází v implementační fázi, kdy usiluje o splnění všech cílů vytyčených v Akčním plánu. Následně bude zpracováno průběžné hodnocení (Interim Assessment), v něhož rámci bude zhodnoceno plnění Akčního plánu a zformulovány nové body pro další období. Tento krok je klíčový pro úspěšnou implementaci HRS4R procesu a udržení ocenění HR Award pro další tříleté období.

Datum podání přihlášky k HR Award: 10. prosince 2019

Datum udělení ocenění: 22. června 2020

Datum pro podání Interim Assessment: 22. června 2022

ff_letak_297x210_excellence_cz

 

Dokumenty HR Award

Kontakt

Anonymous

Mgr. Klára Vanková, Ph.D.

koordinátorka akreditací a kvality
číslo dveří SO212

+420 377 63 5007