_CHA1415-1920x630

myslíme na kvalitu

Fakulta filozofická klade zásadní důraz na kvalitu všech prováděných činností tak, aby byla prosperující a otevřenou fakultou, která dokáže zodpovědně plnit svou vzdělávací, odbornou i společenskou roli.

Chceme zdokonalit vnitřní prostředí

Systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností je na fakultě propojený se strategickým plánováním, nástroji kariérního rozvoje a organizačním řádem.

Jedním z důkazů naplňování vysokých standardů v oblasti vzdělávací činnosti fakulty je udělení institucionální akreditace pro vybrané oblasti vzdělávání (Politické vědy, Sociologie a Filozofie, religionistika a teologie). Tento typ akreditace umožňuje schvalování vybraných studijních programů Radou pro vnitřní hodnocení ZČU, nikoliv Národním akreditačním úřadem.

Skutečnost, že jsme držiteli institucionální akreditace, znamená, že máme rozvinutý systém sebehodnocení a zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti. Při hodnocení kvality všech činností postupujeme v souladu s celouniverzitním systémem zajišťování kvality. Bereme v potaz požadavky a potřeby různorodých zainteresovaných stran: studentů, zaměstnanců, absolventů, partnerů ze soukromého, veřejného a neziskového sektoru i široké veřejnosti.

Vysoké standardy naplňujeme rovněž v oblasti podpory a rozvoje zaměstnanců v oblasti vědy a výzkumu, od roku 2020 je naše fakulta držitelem prestižního evropského ocenění HR Award.