Habilitační řízení

Obor habilitačního řízení Filozofie a dějiny vědy a techniky má interdisciplinární charakter. Je určen pro badatele, kteří se věnují zkoumání širší filozofické, historické a sociální podmíněnosti vzniku a vývoje jednotlivých vědeckých disciplín jako celku stejně jako konkrétních vědeckých hypotéz, koncepcí a teorií, spolu s jejich technickými aplikacemi. 

Obor habilitačního řízení je vymezen analogicky se souvisejícím doktorským studiem, jehož cílem je další prohloubení systematického porozumění otázkám filozofie, metodologie a dějin vědy a techniky. Filozofie je přitom pojímána jako pramen a zároveň kritická reflexe soudobého vidění světa a stavu poznání, tedy i vědy a techniky. Těžištěm oboru je pochopení a vyložení dějinného vývoje vědy a vědeckého poznání jako součásti kulturních dějin. Věda tak není zkoumána izolovaně, ale v kontextu společenských a kulturních souvislostí – jak z hlediska podmínek vzniku vědeckého poznání, tak jeho důsledků, kterými je zejména technický rozvoj. Technika pojímaná takto jako důsledek vědeckého rozvoje je reflektována zejména s ohledem na to, jak technický rozvoj proměňuje pojetí člověka a jeho vztahu ke světu. 

Vedle tradičního historicko-filozofického zkoumání dějin vědy a techniky tak obor habilitačního řízení vytváří prostor i pro badatele zaměřené na teoretickou reflexi nových technologií, a tím zakládá platformu interdisciplinárního výzkumu, zejména na pomezí filozofie jazyka a mysli, umělé inteligence či kognitivních věd.

Související dokumenty

Kontakty

Anonymous

doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum
číslo dveří SO216

+420 377 63 5330

Anonymous

Markéta Kasalová, DiS.

projektová manažerka
číslo dveří SO205

+420 377 63 5016