Hodina pravdy

Vedení a Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni pořádají shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické, které se bude konat v úterý 28. března 2023 od 12:00 do 14:00 hod. v univerzitní kavárně Družba. Shromáždění se koná na podporu celorepublikové akce „Hodina pravdy“.

Akademická obec FF ZČU se tímto připojuje k akcím upozorňujícím na podfinancování veřejných vysokých škol, na nedůstojné platové podmínky akademických i neakademických zaměstnanců a systémové nespravedlnosti poškozující zejména filozofické a další humanitní fakulty.

V rámci setkání bude se akademiky i studenty diskutovat vedení fakulty v čele s děkanem Davidem Šancem, členové Akademického senátu FF ZČU, zástupci jednotlivých kateder a další pozvaní hosté.

Všichni členové naší akademické obce jsou srdečně zváni!

 

Hodina pravdy

Požadujeme důstojné podmínky pro univerzitní výuku humanitních a společenských věd, které budou srovnatelné s podmínkami pro univerzitní výuku jiných věd nebo s podmínkami středoškolských vyučujících. Jsme rádi, že společnost postupně chápe klíčový význam vzdělání a pedagogické práce a postupně napravuje dlouhodobě podceňované postavení učitelů na základních a středních školách. Den učitelů vnímáme jako příležitost upozornit na ty, na něž se zatím zapomnělo a to včetně doktorandů a doktorandek. Společnost potřebuje humanitní a společenské vědy. Jejich stávající nerovné postavení je dlouhodobě neudržitelné, vysoké školy ztrácí zkušené odborníky i mladou generaci. 

 

Prohlášení Asociace děkanů filozofických fakult ČR k 28. březnu 2023

My, děkani a děkanky filozofických fakult ČR, dlouhodobě upozorňujeme na kritické podfinancování humanitních a společenskovědních oborů na českých vysokých školách. Za nepřijatelné považujeme zejména platové podmínky vyučujících, kteří za stejnou práci na pozici odborných asistentů či docentů dostávají podstatně nižší mzdu než jejich kolegové z jiných fakult či učitelé v regionálním školství. Proto plně podporujeme protesty našich akademických obcí a jsme připraveni účastnit se  dalších jednání s MŠMT i s reprezentacemi vysokých škol.

V rámci dosavadních kroků MŠMT pozitivně hodnotíme sestavení pracovní skupiny, která má řešit nejen problematiku rozdílného financování fakult, ale především podfinancování vysokého školství obecně. Tento postup vítáme a věříme v úspěšný výsledek jednání, který přinese ještě v letošním roce do rozpočtu vysokých škol přislíbené prostředky zhruba ve výši 1 miliardy, které vyřeší aktuální krizovou situaci humanitních a společenskovědních oborů. Zároveň podporujeme další jednání o změnách metodiky financování vysokých škol.

Filozofické fakulty mají ve vysokoškolském vzdělávacím systému nezastupitelnou roli. Spektrem oborů, které zajišťují a rozvíjejí, vykonávají významnou službu pro stát, a proto pro ně požadujeme  důstojné podmínky, srovnatelné s jinými segmenty vysokého školství.