100Bez názvu

Doktorské studium

Prohlubte si svoji specializaci a věnujte se pod vedením odborného školitele výzkumu a projektům, které vás zajímají nejvíce a nastartují vaši kariéru.
Nabídka studia Podat e-přihlášku

Výhody doktorského studia na ff

Studium v doktorském studijním programu na Fakultě filozofické ZČU v Plzni v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů ZČU a jejích fakult. Studium je otevřeno nejen absolventům Fakulty filozofické ZČU v Plzni, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných fakult či jiných vysokých škol.

Základní informace o doktorském studiu:

  • Studium je zahájeno dnem zápisu do studia.
  • Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě.
  • Standardní doba studia je tři nebo čtyři roky.
  • Doktorské studium je koncipováno převážně jako studium individuální, probíhá pod vedením školitele, případně s podporou odborného konzultanta.
  • Studium sleduje a hodnotí oborová rada.
  • Studentům v prezenční formě studia je poskytováno stipendium.
  • Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.
  • Dokladem o řádném ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu, které vydá univerzita při promoci.
  • Absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ za jménem).

Akreditované doktorské studijní programy

Akreditované doktorské studijní programy:
Archeologie
Archaeology
Etnologie a kulturní studia
Filozofie a dějiny vědy a techniky
History and Philosophy of Science and Technology
Moderní dějiny
Modern History
Mezinárodní vztahy

 

Vyhláška děkana č. 2D/2020 o studiu v doktorských studijních programech