Akademický senát Fakulty filozofické

Anonymous

PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Předseda
číslo dveří: SO235

+420 377 63 5346

Anonymous

PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.

Místopředsedkyně
číslo dveří: SD204

+420 377 63 5575

Anonymous

PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D.

Tajemník
číslo dveří: JJ313

Zástupce volební části akademických pracovníku FF:

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.

Zástupce volební části studentů FF:

Mgr. Attila Vatansever

Volební část akademických pracovníků

Volební část studentů

Akademický senát fakulty

  • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  • schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, a to na návrh děkana nebo v případě jednacího řádu akademického senátu fakulty na návrh člena akademického senátu fakulty, k němuž si akademický senát fakulty vyžádal stanovisko děkana, a postupuje je prostřednictvím předsedy akademického senátu vysoké školy ke schválení akademickému senátu vysoké školy,
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  • dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty,
  • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  • na návrh děkana schvaluje strategický záměr fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty a návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty.

Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména

  • k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
  • k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Legislativa Akademického senátu FF