POSOUZENÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ PRO ÚČELY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY FILOZOFICKÉ

Na základě rozhodnutí Národního akreditačního úřadu o udělení institucionální akreditace Západočeské univerzitě v Plzni a v souladu se zákonem o vysokých školách č.111/98 Sb., provádí Fakulta filozofická posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů fakulty. 

Pravidla posuzování a postup podání žádosti o posouzení zahraničního vzdělání jsou uvedeny ve vyhlášce děkana Fakulty filozofické.

Pokud chcete využít této možnosti, pak je nutné vyplnit formulář „Žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení“ a doručit jej osobně nebo poštou na studijní oddělení do data, který je určený vyhláškou děkana č. 2/2022.