Oborové rady

Oborová rada sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu/ oboru, přitom zejména:

  • připravuje a navrhuje změny ve studijních programech
  • sleduje a projednává vědeckou práci studentů
  • navrhuje školitele a prostřednictvím děkana předkládá jejich jména společně se stručnými odbornými životopisy vědecké radě fakulty ke schválení
  • projednává a prostřednictvím děkana předkládá vědecké radě fakulty ke schválení rámcová témata disertačních prací a jejich školitele
  • určuje rozsah požadavků pro přistoupení ke státní doktorské zkoušce
  • navrhuje děkanovi složení komise pro státní doktorskou zkoušku a datum konání státní doktorské zkoušky
  • navrhuje děkanovi složení komise pro obhajobu disertační práce a datum konání obhajoby disertační práce
  • navrhuje děkanovi složení přijímací komise pro přijímací řízení ke studiu v příslušném studijním programu

Seznam oborových rad:

Oborová rada DS Mezinárodní vztahy