Studentské spolky

Na fakultě působí rovněž studentské spolky, jejichž členové pomáhají či dokonce sami organizují fakultní akce. Mezi nejaktivnější spolky Fakulty filozofické patří Akademický spolek studentů politických věd v Plzni (AS CPSSU), který pořádá pravidelné debaty s odborníky nejen pro členy akademické obce, ale i širokou veřejnost. Na spolkové bázi funguje i antropologický portál AntropoWeb, který publikuje multidisciplinární oborné texty a umožňuje studentům fakulty participovat na konferencích a dalších akcích. Řada spolků má celouniverzitní působnost. Seznam aktivních studentských spolků. Mimo tato uskupení pořádají studenti množství dalších setkání převážně diskusního charakteru Na Katedře filozofie probíhají pravidelné debaty v Kroužku současné filozofie. Katedra historie pořádá historickou kavárnu a vědomostní olympiádu. Katedra románských jazyků hostí francouzské snídaně. Dále studenti organizují debaty s odborníky, přednášky a studentské konference. Jejich bohatý výčet je každoročně dostupný ve výroční zprávě fakulty.

AS CPSSU Plzeň - Akademický spolek studentů politických věd v Plzni

Akademický spolek Česko-slovenské unie studentů politických věd v Plzni byl založen v roce 2003. 14. listopadu 2012 proběhlo ustavující shromáždění, na kterém spolek přijal nové stanovy a transformoval se v občanské sdružení pod názvem Akademický spolek studentů politických věd v Plzni. Spolku od akademického roku 2021/2022 předsedá Dominik Schejbal.

AS CPSSU v Plzni je zřizovatelem internetového politologického časopisu e-Polis, jenž slouží jako platforma pro publikování prací studentů i zájemců o politické vědy a příbuzné obory. Zároveň spolek pravidelně pořádá přednášky a debaty zajímavých hostů nad aktuálními tématy.

Web: http://www.ascpssu.cz/

FB stránky: https://www.facebook.com/ascpssu

Kontakt: info@ascpssu.cz

Studentský filosofický kruh

Neformální uskupení studentů katedry filozofie, kteří vystupují s aktuálními příspěvky na různá témata a jsou otevření i hostům z řad studentů jiných oborů, kateder a fakult. V akademickém roce 2021/2022 probíhalo setkávání každý čtvrtek v 18:30 v učebně RJ 209. Pro aktuální informace a témata přednášek viz facebookové stránky kruhu.

FB stránky: Veřejná skupina „Studentský filosofický kruh“ (https://www.facebook.com/groups/581564285652732)

Organizátoři: Sergej Kish a Jana Rondevaldová

Feministický univerzitní kroužek (FUK)

V průběhu letního semestru akademického roku 2021/2022 se na ZČU zformovala skupina studujících a vyučujících, která se postupně ustavila jako Feministický univerzitní kroužek (FUK). FUK je založen na ideji intersekcionální rovnosti, což se netýká jen genderové rovnosti mezi ženami a muži, nýbrž rovnosti napříč spektrem celé společnosti. „Intersekcionalita vyjadřuje komplexní směs faktorů nerovnosti a zaměřuje naši pozornost jednak na otázky týkající se rasy, pohlaví, jazykových znalostí, občanského statusu a dalších, ale také na kontext a struktury, které utvářejí jejich vznik privilegia a znevýhodnění.“ (Woods, Benschop, Brink 2021). Kroužek vytváří bezpečný prostor a buduje komunitu založenou na respektu k odlišnostem. Kroužek není hierarchicky organizovaný, ani institucionálně vázaný, je otevřený všem, komu nejsou FUK hodnoty společnosti, v níž žije a bude žít v budoucnu.

Hodnoty, které FUK zastává, lze vyjádřit akronymem DOBRO: Dialog + Otevřenost + Bezpečí + Rovnost + Odpovědnost. Na jejich základě chce FUK posílit univerzitu jako společensky zodpovědnou instituci, univerzitu jako bezpečný prostor pro rovné příležitosti, univerzitu jako místo pro vzájemné obohacení studujících a vyučujících, univerzitu jako tvůrce hodnot pro 21. století.

FB stránky: https://www.facebook.com/FUKzcu

Kontakt: fuk.zcu@post.cz

SPLH – Spolek plzeňských historiků

Spolek studentů Katedry historických věd, vydávají Malý časopis historický, pořádají Filmový večer a nahrávají sérii podcastů Plzeňský historik, kde se snaží o popularizaci historie a rozhovory se zajímavými badateli.

Web: https://plzensky-historik.cz/

Kontakt: Aleš Kotva