ff_banner_1920x825_1_17

Přihláškou to začíná

Máte již zvolený obor, který byste chtěli na naší univerzitě studovat? Nyní stačí pouze odeslat přihlášku a nepropásnout termín přijímacích zkoušek.
PODAT E-PŘIHLÁŠKU

Přijímací řízení na akademický rok 2021/2022

Děkan Fakulty filozofické ZČU v Plzni vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č.1 k vyhlášce děkana č. 1D/2021 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č.2 k vyhlášce děkana č. 1D/2021 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č.3 k vyhlášce děkana č. 1D/2021 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č.4 k vyhlášce děkana č. 1D/2021 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č.5 k vyhlášce děkana č. 1D/2021 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2021/2022

 

Podmínkou přijetí na navazující magisterská studia je absolvování bakalářského nebo magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky. Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali stejný studijní program na bakalářské úrovni s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný počet přijatých. Uchazeč dokládá absolutorium bakalářského nebo magisterského studia úředně ověřenou kopií diplomu nebo potvrzením vysoké školy o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky doručenými na studijní oddělení do 31. 8. 2021 do 15 hodin.

Uchazeči, kteří ukončili vysokoškolské vzdělání v zahraničí, odevzdají do výše uvedeného data úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice vydanou ministerstvem školství nebo veřejnou vysokou školou podle § 89 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Uchazeči, kteří uskutečňují platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

IBAN ZČU: CZ8101000000004811530257

SWIFT: KOMBCZPPXXX