Vyhlášení prvního kola první volby děkana FF ZČU v Plzni

Předsednictvo akademického senátu FF se na svém zasedání dne 31. května 2017 usneslo, že první kolo první volby děkana FF ZČU v Plzni se uskuteční 10. srpna 2017 v místnosti SP 319.

 

Připomínky vůči návrhům na kandidáty na děkana

Vůči návrhům na kandidáty na děkana nebyly vzneseny žádné připomínky. Na dalším zasedání předsednictva AS FF ZČU v Plzni, které se uskuteční ve středu 31.5. od 9:00, bude rozhodnuto o slavnostním svolání akademické obce a bude stanoven termín prvního kola první volby.

 

Návrhy na kandidáty na děkana

Předsednictvo AS FF na svém zasedání dne 16.5. ve 12:00 projednalo odevzdané návrhy na kandidáty na děkana FF ZČU v Plzni. Řádně v termínu byl doručen návrh na PhDr. Davida Šance, Ph.D., který byl předsednictvem schválen jako řádně odevzdaný a platný. Námitky je možné podat písemně nebo mailem předsedkyni AS FF PhDr. Lindě Piknerové, Ph.D. do pátku 19.5. 12:00.

 

Vyhlášení voleb na kandidáta děkana

V Plzni dne 31. března 2017

Oznámení o vyhlášení voleb kandidáta na děkana Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Dne 17. března 2017 přijal Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské univerzity usnesení ve znění:

„Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje volby kandidáta na děkana Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Návrhy na kandidáta na děkana Fakulty filozofické lze podávat do 15. května 2017 do 12:00 hodin.“

Návrhy na kandidáty smí podávat pouze senátor AS FF ZČU v Plzni, přičemž návrhy na kandidáta na děkana se podávají na listinném formuláři ve dvou originálech.

Příslušný formulář mají k dispozici senátoři AS FF ZČU v Plzni a je rovněž vyvěšen na webu FF.

Návrhy na kandidáty se odevzdávají předsedkyni AS FF ZČU v Plzni PhDr. Lindě Piknerové, Ph.D. v její kanceláři JJ 312 do 15. května 2017 do 12:00.

 

PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Předsedkyně AS FF ZČU v Plzni

Formulář návrhu na děkana

Harmonogram - krátká verze