Doktorské programy

Archaeology

The aim of the doctoral study is education for independent scientific and research work in the field, which includes both the development of creative activities in methodology and theory, as well as deepening empirical skills in archaeology. The student will acquire excellent knowledge of archaeological sources, master archaeological theory at a high level and be able to apply field, laboratory and other research methods, including advanced mastery of formalized procedures and modern technologies. During their studies, doctoral degree candidates will successfully complete a research project that will bring new knowledge to the field and will culminate in a dissertation. Strong emphasis is placed on the interdisciplinary approach and developing cooperation with related disciplines.

Conditions for admission to study

A condition for admission to the doctoral study program is a completed master's degree in the same or related specialization, general knowledge of archaeology or related disciplines and a successful acceptance interview. During the interview, applicants present the intention of their dissertation project and their current research and/or their own publication activities. The project is submitted in writing (3 to 5 pages, A4 format) and contains a justification for the selected topic, theoretical background, approaches and the methods in which it will be completed, including relevant literature and sources. Furthermore, applicants must submit a published work (or a manuscript with justification of their own approaches) and a list of their own professional and research activities hitherto. Applicants must prove that they are familiar with the selected issue and relevant academic domestic and foreign literature and sources related to the topic. The Admissions Committee assesses the applicant’s readiness for doctoral studies on the basis of the submitted project and an oral interview with the applicant.

Study plan

Information on study (e.g. a general course structure, lists of mandatory and elective courses, their contents and alignments) is available in the study plan. More details can be found at the web of the Department of Archaeology (https://kar.zcu.cz/en/study.php#phd).

Archeologie

Cílem doktorského studia je výchova k samostatné vědecko-výzkumné práci v oboru, která zahrnuje jak rozvoj tvůrčí činnosti v oblasti metodologie a teorie, tak i prohlubování empirické zdatnosti v archeologii. Student získá vynikající znalost movitých i nemovitých archeologických pramenů, na vysoké úrovni si osvojí archeologickou teorii a samostatně dokáže aplikovat terénní, laboratorní a další metody výzkumu, a to včetně pokročilého zvládnutí formalizovaných postupů a moderních technologií. Během studia realizuje kandidát doktorské vědecké hodnosti úspěšně výzkumný projekt, který přinese nové poznatky v oboru a jehož výstupem bude disertační práce. Velký důraz je kladen na interdisciplinární přístup a rozvíjení spolupráce s kontaktními disciplínami.

Podmínky pro přijetí

Magisterské vzdělání v archeologii nebo příbuzných oborech, obecné znalosti z archeologie a úspěšnost při přijímacím pohovoru. Při něm uchazeč prezentuje záměr projektu disertační práce a představí dosavadní výzkumné, případně vlastní publikační aktivity. Projekt je předložen písemně (v rozsahu 3 – 5 stran formátu A4) a obsahuje zdůvodnění volby tématu práce, teoretická východiska, přístupy a metody zpracování, včetně relevantní literatury a pramenů. Dále uchazeč předkládá publikovanou nebo rukopisnou práci se zdůvodněním vlastních netriviálních přístupů a seznam vlastní dosavadní odborné a výzkumné činnosti. Uchazeč musí prokázat, že je obeznámen se zvolenou problematikou a relevantní odbornou domácí i zahraniční literaturou a prameny vztahujícími se k tématu. Přijímací komise posuzuje na základě předloženého projektu a ústního pohovoru s uchazečem jeho připravenost k doktorskému studiu.

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

Podrobnější informace naleznete na https://www.kar.zcu.cz/phd.php.

Etnologie a kulturní studia

Obecným cílem studijního programu je vzdělávání studentek a studentů ve faktografických, teoretických a metodologických znalostech a dovednostech rozvíjených v etnologii, etnografii, sociální a kulturní antropologii a v kulturních studiích, a to jak na badatelské či výzkumné úrovni tak na úrovni aplikace ve sféře praxe.

Studijní program je vystavěn interdisciplinárně na teoreticko-metodologických základech evropské etnologie, etnografie, sociální a kulturní antropologie a kulturních studií. Rámcem programu je studium lidského jednání a myšlení v jeho kulturní a sociální variabilitě, včetně studia kulturních transformací v kontextu modernizačních procesů. Program je zaměřen jak na otázku kulturní rozmanitosti v tradičním etnologickém a antropologickém smyslu, tak na otázku komplexních kultur soudobých státních společností, a to v diachronní i synchronní perspektivě.

Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru, při němž uchazeč prezentuje svůj badatelský záměr (projekt disertační práce v rozsahu 3 -  5 stran  je odevzdán spolu s přihláškou ke studiu). Přijímací komise rovněž prověřuje uchazečovy motivace a také znalosti etnologických, antropologických či historických teorií a metod souvisejících s předkládaným projektem.

Teorie a dějiny vědy a techniky

Charakteristika programu

Doktorský studijní program Humanitní studia – Filozofie a dějiny vědy a techniky funguje ve spolupráci Filosofického ústavu Akademie věd České republiky s Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni. Školitelskými pracovišti tak je Filosofický ústav AV ČR (Jilská 1, Praha 1) stejně jako Katedra filozofie FF ZČU (Sedláčkova 19, Plzeň). Forma studia je prezenční i kombinovaná, standardní délka studia je 4 roky. Garantem studijního programu je doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc. Studijní program je akreditován rovněž v anglickém jazyce.

Profil absolventa

Doktorský studijní program Filozofie a dějiny vědy a techniky je koncipován jako akademický. Jeho absolvent prokazuje soustavné znalosti dějin i současného stavu filozofie a vědy i techniky v širších kulturních a sociálních souvislostech, s důrazem na detailní znalost problematiky související s tématem jeho disertační práce.

Absolvent programu je schopen samostatné a původní vědecko-výzkumné činnosti. Klade důraz na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na vlastní přínos k řešení tématu. Samostatně realizuje originální badatelskou práci a je připraven provést racionální rekonstrukci vývoje vědy, vědní disciplíny, vědecké teorie či problému. Absolvent dokáže kriticky analyzovat současný stav poznání, dovede samostatně formulovat problémy a na základě aplikace inovativních postupů je řešit. Výsledky své vědecké práce umí prezentovat ústně i zpracovat do podoby odborné publikace nebo výzkumného projektu.

Dovede popularizovat vědu a techniku; je schopen obhájit svou pozici před odbornou komisí i laickou veřejností. Má rozvinuté komunikační dovednosti ve dvou světových jazycích. Absolventa programu odlišuje samostatnost a odborná i osobnostní integrita, které jsou nezbytné jak pro kritické hodnocení stávajících poznatků a odborných postupů, tak i pro navrhování nových.

Absolvent programu je tedy připraven zejména pro práci v akademické i vědecko-výzkumné sféře. Je ale rovněž připraven na pedagogické působení či popularizační činnost. Z těchto důvodů nalezne uplatnění nejen na vysokých školách či ve výzkumných ústavech, ale též ve školství a vzdělávacích institucích obecně či v kulturních a historických institucích.

Struktura programu

Doktorský studijní program Filozofie a dějiny vědy a techniky má interdisciplinární charakter. Jeho hlavní úlohou je zkoumání širší filozofické, historické a sociální podmíněnosti vzniku a vývoje jednotlivých vědeckých hypotéz, koncepcí a teorií, spolu s jejich technickými aplikacemi.

Cílem programu je další prohloubení systematického porozumění otázkám filozofie, metodologie a dějin vědy a techniky. Filozofie je přitom pojímána jako pramen a zároveň kritická reflexe soudobého vidění světa a stavu poznání. Program je dále zaměřen na pochopení a vyložení dějinného vývoje vědy a vědeckého poznání jako součásti kulturních dějin. Věda tak není zkoumána izolovaně, ale v kontextu společenských a kulturních souvislostí – jak z hlediska podmínek vzniku vědeckého poznání, tak jeho důsledků, kterými je zejména technický rozvoj. Technika jako důsledek vědeckého rozvoje je reflektována zejména s ohledem na to, jak technický rozvoj proměňuje pojetí člověka a jeho vztahu ke světu.

Vedle tradičního historicko-filozofického zkoumání dějin vědy a techniky tak program vytváří prostor i pro teoretickou reflexi nových technologií, a tím zakládá platformu interdisciplinárního výzkumu, zejména na pomezí filozofie jazyka a mysli, umělé inteligence či kognitivních věd.

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

Další informace o programu najdete ZDE.

History and Philosophy of Science and Technology

The Ph.D. study program History and Philosophy of Science and Technology is realized at the Department of Philosophy in cooperation with the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences. The form of study is full-time and part-time, the languages of study are Czech and English, the standard length of study is 4 years. The head of the Study board is doc. PhDr. Vladimir Havlik, CSc.

Characteristics of the study program

The Ph.D. study program History and Philosophy of Science and Technology has an interdisciplinary character. Its main task is to examine the broader philosophical, historical and social conditionality of the origin and development of individual scientific hypotheses, concepts and theories, together with their technical applications.

The aim of the program is to further deepen the systematic understanding of issues of philosophy, methodology and history of science and technology. At the same time, philosophy is conceived as a source as well as a critical reflection of the contemporary worldview and the state of knowledge. The program is further focused on understanding and interpreting the historical development of science and scientific knowledge as part of cultural history. Thus, science is not examined in isolation, but in the context of social and cultural contexts - both in terms of the conditions for the emergence of scientific knowledge and its consequences, which are mainly technical development. Technology as a consequence of scientific development is reflected especially with regard to how technical development changes the concept of man and his relationship to the world.

In addition to the traditional historical-philosophical research of the history of science and technology, the program also creates space for theoretical reflection on new technologies, thus establishing a platform for interdisciplinary research, especially on the border of philosophy of language and mind, artificial intelligence and cognitive sciences.

Graduate profile

The doctoral study program Philosophy and History of Science and Technology is conceived as academic. The graduate demonstrates systematic knowledge of the history and current state of philosophy and science and technology in a broader cultural and social context, with emphasis on detailed knowledge of issues related to the topic of his dissertation.

The graduate of the program is capable of independent and original scientific research activities. It emphasizes the critical choice of methods, the creation of an appropriate theoretical background, a thorough analysis of theoretical and empirical evidence and its own contribution to solving the topic. He independently carries out original research work and is ready to carry out a rational reconstruction of the development of science, scientific discipline, scientific theory or problem. The graduate is able to critically analyze the current state of knowledge, can independently formulate problems and solve them based on the application of innovative methods. He is able to present the results of his scientific work orally and process them into a professional publication or research project.

The graduate is able to popularize science and technology; is able to defend his position before an expert commission and the general public. He has developed communication skills in two world languages. The graduate of the program is distinguished by independence and professional and personal integrity, which are necessary both for the critical evaluation of existing knowledge and professional practices, and for the design of new ones.

The graduate of the program is therefore prepared especially for work in the academic and scientific research spheres. However, he is also ready for pedagogical work or popularization activities. For these reasons, it can be used not only at universities or research institutes, but also in education and educational institutions in general or in cultural and historical institutions.

Study plan

Information on study (e.g. a general course structure, lists of mandatory and elective courses, their contents and alignments) is available in the study plan.

For further details see: 
http://www.kfi.zcu.cz/en/Incoming-students/programmes/study-programmes/doctoral-studies.html

Moderní dějiny

Charakteristika programu

Doktorský studijní program Moderní dějiny je zaměřen na získání nezbytných znalostí a dovedností nutných k samostatné odborné a vědecké práci s důrazem na mezioborovost a otevřenost vůči nejnovějším trendům soudobé světové historiografie, to vše při respektování odborného profilu Katedry historických věd a jejích zaměstnanců. Studium respektuje kreditní systém, který umožňuje nejen jasné nastavení individuálního studijního plánu studentovi, ale i jeho důsledné plnění. Základ studijního plánu tvoří povinné metodologické a doktorské semináře, kde studenti získávají znalosti a dovednosti nezbytné pro vlastní teoretické bádání a případný empirický výzkum ve studovaném oboru a prezentují výsledky vlastní práce. Tuto povinnou část studijního plánu pak doplňují povinně volitelné předměty, které odpovídají specializaci zvoleného tématu disertační práce. Dále studenti musí vedle zkoušek ze dvou světových jazyků splnit další studijní povinnosti, zejména publikační (odborné studie a recenze) a praktické (např. vedení seminářů). Nedílnou součástí doktorského studia je studentská mobilita, kdy doktorandi mají možnost absolvovat zahraniční stáž, ať už krátkodobějšího (Free Movers) nebo dlouhodobějšího (Erasmus) charakteru.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studia oboru Moderní dějiny je rozsahem svých znalostí schopen splnit nejnáročnější požadavky kladené na pracovníky fakult humanitního zaměření, výzkumných pracovišť, muzeí a rovněž vzdělávacích institucí, které kladou důraz na systematické prohlubování a rozšiřování vědomostí svých studentů, nebo zaměstnanců.

Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zejména (např.) v těchto oblastech: pedagog a vědecký pracovník na vysokoškolských pracovištích u nás i v zahraničí, vědecký pracovník ve výzkumných ústavech u nás (AV ČR, v. v. i.) i v zahraničí, pracovník v oblasti publicistiky, kde mohou absolventi využít především znalosti historických kořenů a historické podmíněnosti současného světa, pracovník v diplomatických službách při získání dalších speciálních dovedností.

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

Modern History

The profile of the graduate as a highly qualified professional and linguistically well-equipped employee combines the ability to orientate oneself in world modern history and selected segments of Czechoslovak history in the 19th and 20th centuries in the application of methodological procedures of contemporary historiography. The study prepares doctoral students for independent scientific research in the domestic and international academic environment, as well as for qualified pedagogical work in the university environment. The doctoral study primarily deepens the knowledge acquired in the follow-up master's study and expands it with the latest knowledge. During the study, doctoral students acquire professional knowledge and knowledge of methodology and theory of modern history in the form of lectures, seminars and consultations, and in selected specializations they work closely with their supervisors on selected topics.

GRADUATE PROFILE AND CAREER OPTIONS

A graduate of the doctoral studies of Modern History will be able to meet the most demanding requirements for work at faculties of humanities, research institutes, museums and educational institutions that emphasise the systematic deepening and broadening of knowledge of their students or employees.

Graduates will acquire expert competence to perform their profession in, for example, the following areas: teacher and researcher at higher education institutions in the Czech Republic or abroad, researcher at research institutions in the Czech Republic (CAS, v. v. i.) or abroad, worker in the field of journalism, where graduates can apply especially knowledge of historical roots and historical conditioning of the contemporary world, worker in diplomatic services while acquiring other special skills.

STUDY PLAN

Detailed information about the programme, such as the list of compulsory, compulsory elective, and elective courses, their distribution across semesters and years of study, content of the courses, and other detailed information on the course of study, study regulations, and more can be found in the study plan.

Mezinárodní vztahy

Cílem programu je připravovat kvalifikované odborníky v oblasti mezinárodních vztahů pro budoucí zaměstnání v akademické sféře, na specializovaných, na kvalifikaci náročných postech veřejné a státní správy, mezinárodních institucí, nevládních organizací, poradenských agentur, analytických center či v diplomatické službě. Absolventi však mohou najít uplatnění i v ozbrojených složkách, tajných službách, rozvojových agenturách či médiích. Stoupající nároky na pracovním trhu nás vedou k tomu, že program koncipujeme jako exkluzivní doktorské studium, v jehož rámci může být dodržen individuální přístup ke každému ze studentů a zajištěn dostatečný prostor pro rozvoj jeho znalostí a dovedností. Vzhledem k proměně charakteru produkce vědění též klademe velký důraz studentovu orientaci v širších sociálních a humanitních vědách a v mezinárodním prostředí. 


Naším záměrem je připravit absolventy se zkušeností s výukou, publikační činností, s metodami sociálních věd a specificky též oboru mezinárodní vztahy a se zkušeností ze zahraničí. Studenti se během svého studia budou při výuce i přípravě odborných textů soustředit na témata, která souvisejí s jejich specializací. Oborová rada i vedení katedry podporují studenty v publikování odborných článků v recenzovaných časopisech s celostátní a mezinárodní působností.

Skladba povinných kurzů je koncipována tak, aby student získal zkušenost se všemi aspekty akademické sféry včetně výuky a publikační činnosti a mohl nastoupit na vlastní akademickou dráhu jako zavedený člen akademické obce. Povinně volitelné předměty nabízejí studentům možnost intenzivně prohlubovat jejich znalosti a dovednosti v konkrétní oblasti (program nabízí čtyři bloky povinně volitelných předmětů).

Studenti, kteří se v průběhu studia stávají kvalifikovanými odborníky v oblasti svého zájmu, mohou nastoupit na náročné posty mimo akademickou sféru. Jejich portfolio pro zaměstnavatele je přitom obohaceno o publikační výstupy, intenzivní jazykovou přípravu a působení v zahraničí.

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.