Doktorské programy

Archaeology

The aim of the doctoral study is education for independent scientific and research work in the field, which includes both the development of creative activities in methodology and theory, as well as deepening empirical skills in archaeology. The student will acquire excellent knowledge of archaeological sources, master archaeological theory at a high level and be able to apply field, laboratory and other research methods, including advanced mastery of formalized procedures and modern technologies. During their studies, doctoral degree candidates will successfully complete a research project that will bring new knowledge to the field and will culminate in a dissertation. Strong emphasis is placed on the interdisciplinary approach and developing cooperation with related disciplines.

Conditions for admission to study

A condition for admission to the doctoral study program is a completed master's degree in the same or related specialization, general knowledge of archaeology or related disciplines and a successful acceptance interview. During the interview, applicants present the intention of their dissertation project and their current research and/or their own publication activities. The project is submitted in writing (3 to 5 pages, A4 format) and contains a justification for the selected topic, theoretical background, approaches and the methods in which it will be completed, including relevant literature and sources. Furthermore, applicants must submit a published work (or a manuscript with justification of their own approaches) and a list of their own professional and research activities hitherto. Applicants must prove that they are familiar with the selected issue and relevant academic domestic and foreign literature and sources related to the topic. The Admissions Committee assesses the applicant’s readiness for doctoral studies on the basis of the submitted project and an oral interview with the applicant.

Study plan

Information on study (e.g. a general course structure, lists of mandatory and elective courses, their contents and alignments) is available in the study plan. More details can be found at the web of the Department of Archaeology (https://kar.zcu.cz/en/study.php#phd).

Archeologie

Cílem doktorského studia je výchova k samostatné vědecko-výzkumné práci v oboru, která zahrnuje jak rozvoj tvůrčí činnosti v oblasti metodologie a teorie, tak i prohlubování empirické zdatnosti v archeologii. Student získá vynikající znalost movitých i nemovitých archeologických pramenů, na vysoké úrovni si osvojí archeologickou teorii a samostatně dokáže aplikovat terénní, laboratorní a další metody výzkumu, a to včetně pokročilého zvládnutí formalizovaných postupů a moderních technologií. Během studia realizuje kandidát doktorské vědecké hodnosti úspěšně výzkumný projekt, který přinese nové poznatky v oboru a jehož výstupem bude disertační práce. Velký důraz je kladen na interdisciplinární přístup a rozvíjení spolupráce s kontaktními disciplínami.

Podmínky pro přijetí

Magisterské vzdělání v archeologii nebo příbuzných oborech, obecné znalosti z archeologie a úspěšnost při přijímacím pohovoru. Při něm uchazeč prezentuje záměr projektu disertační práce a představí dosavadní výzkumné, případně vlastní publikační aktivity. Projekt je předložen písemně (v rozsahu 3 – 5 stran formátu A4) a obsahuje zdůvodnění volby tématu práce, teoretická východiska, přístupy a metody zpracování, včetně relevantní literatury a pramenů. Dále uchazeč předkládá publikovanou nebo rukopisnou práci se zdůvodněním vlastních netriviálních přístupů a seznam vlastní dosavadní odborné a výzkumné činnosti. Uchazeč musí prokázat, že je obeznámen se zvolenou problematikou a relevantní odbornou domácí i zahraniční literaturou a prameny vztahujícími se k tématu. Přijímací komise posuzuje na základě předloženého projektu a ústního pohovoru s uchazečem jeho připravenost k doktorskému studiu.

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

Podrobnější informace naleznete na https://www.kar.zcu.cz/phd.php.

Teorie a dějiny vědy a techniky

Doktorský studijní obor Teorie a dějiny vědy a techniky je uskutečňován ve spolupráci s Filozofickým ústavem AV České republiky. Obor je vhodný i pro absolventy oborů matematických, přírodovědných, technických a lékařských. Studium je možné také v anglickém jazyce.

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

History and Philosophy of Science and Technology

Doktorský studijní obor Teorie a dějiny vědy a techniky je uskutečňován ve spolupráci s Filozofickým ústavem AV České republiky. Obor je vhodný i pro absolventy oborů matematických, přírodovědných, technických a lékařských. Studium je možné také v anglickém jazyce.

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

Moderní dějiny

Charakteristika programu

Doktorský studijní program Moderní dějiny je zaměřen na získání nezbytných znalostí a dovedností nutných k samostatné odborné a vědecké práci s důrazem na mezioborovost a otevřenost vůči nejnovějším trendům soudobé světové historiografie, to vše při respektování odborného profilu Katedry historických věd a jejích zaměstnanců. Studium respektuje kreditní systém, který umožňuje nejen jasné nastavení individuálního studijního plánu studentovi, ale i jeho důsledné plnění. Základ studijního plánu tvoří povinné metodologické a doktorské semináře, kde studenti získávají znalosti a dovednosti nezbytné pro vlastní teoretické bádání a případný empirický výzkum ve studovaném oboru a prezentují výsledky vlastní práce. Tuto povinnou část studijního plánu pak doplňují povinně volitelné předměty, které odpovídají specializaci zvoleného tématu disertační práce. Dále studenti musí vedle zkoušek ze dvou světových jazyků splnit další studijní povinnosti, zejména publikační (odborné studie a recenze) a praktické (např. vedení seminářů). Nedílnou součástí doktorského studia je studentská mobilita, kdy doktorandi mají možnost absolvovat zahraniční stáž, ať už krátkodobějšího (Free Movers) nebo dlouhodobějšího (Erasmus) charakteru.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studia oboru Moderní dějiny je rozsahem svých znalostí schopen splnit nejnáročnější požadavky kladené na pracovníky fakult humanitního zaměření, výzkumných pracovišť, muzeí a rovněž vzdělávacích institucí, které kladou důraz na systematické prohlubování a rozšiřování vědomostí svých studentů, nebo zaměstnanců.

Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zejména (např.) v těchto oblastech: pedagog a vědecký pracovník na vysokoškolských pracovištích u nás i v zahraničí, vědecký pracovník ve výzkumných ústavech u nás (AV ČR, v. v. i.) i v zahraničí, pracovník v oblasti publicistiky, kde mohou absolventi využít především znalosti historických kořenů a historické podmíněnosti současného světa, pracovník v diplomatických službách při získání dalších speciálních dovedností.

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

Modern History

Charakteristika programu

The profile of the graduate as a highly qualified professional and linguistically well-equipped employee combines the ability to orientate oneself in world modern history and selected segments of Czechoslovak history in the 19th and 20th centuries in the application of methodological procedures of contemporary historiography. The study prepares doctoral students for independent scientific research in the domestic and international academic environment, as well as for qualified pedagogical work in the university environment. The doctoral study primarily deepens the knowledge acquired in the follow-up master's study and expands it with the latest knowledge. During the study, doctoral students acquire professional knowledge and knowledge of methodology and theory of modern history in the form of lectures, seminars and consultations, and in selected specializations they work closely with their supervisors on selected topics.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studia oboru Moderní dějiny je rozsahem svých znalostí schopen splnit nejnáročnější požadavky kladené na pracovníky fakult humanitního zaměření, výzkumných pracovišť, muzeí a rovněž vzdělávacích institucí, které kladou důraz na systematické prohlubování a rozšiřování vědomostí svých studentů, nebo zaměstnanců.

Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zejména (např.) v těchto oblastech: pedagog a vědecký pracovník na vysokoškolských pracovištích u nás i v zahraničí, vědecký pracovník ve výzkumných ústavech u nás (AV ČR, v. v. i.) i v zahraničí, pracovník v oblasti publicistiky, kde mohou absolventi využít především znalosti historických kořenů a historické podmíněnosti současného světa, pracovník v diplomatických službách při získání dalších speciálních dovedností.

Studijní plán

Podrobné informace o studiu, např. seznam povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů, jejich zařazení do semestrů a ročníků, obsah těchto předmětů a další detailní informace o průběhu studia, studijních předpisech apod. najdete ve studijním plánu.

Mezinárodní vztahy

Cílem programu je připravovat kvalifikované odborníky v oblasti mezinárodních vztahů pro budoucí zaměstnání v akademické sféře, na specializovaných, na kvalifikaci náročných postech veřejné a státní správy, mezinárodních institucí, nevládních organizací, poradenských agentur, analytických center či v diplomatické službě. Absolventi však mohou najít uplatnění i v ozbrojených složkách, tajných službách, rozvojových agenturách či médiích. Stoupající nároky na pracovním trhu nás vedou k tomu, že program koncipujeme jako exkluzivní doktorské studium, v jehož rámci může být dodržen individuální přístup ke každému ze studentů a zajištěn dostatečný prostor pro rozvoj jeho znalostí a dovedností. Vzhledem k proměně charakteru produkce vědění též klademe velký důraz studentovu orientaci v širších sociálních a humanitních vědách a v mezinárodním prostředí. 


Naším záměrem je připravit absolventy se zkušeností s výukou, publikační činností, s metodami sociálních věd a specificky též oboru mezinárodní vztahy a se zkušeností ze zahraničí. Studenti se během svého studia budou při výuce i přípravě odborných textů soustředit na témata, která souvisejí s jejich specializací. Oborová rada i vedení katedry podporují studenty v publikování odborných článků v recenzovaných časopisech s celostátní a mezinárodní působností.

Skladba povinných kurzů je koncipována tak, aby student získal zkušenost se všemi aspekty akademické sféry včetně výuky a publikační činnosti a mohl nastoupit na vlastní akademickou dráhu jako zavedený člen akademické obce. Povinně volitelné předměty nabízejí studentům možnost intenzivně prohlubovat jejich znalosti a dovednosti v konkrétní oblasti (program nabízí čtyři bloky povinně volitelných předmětů).

Studenti, kteří se v průběhu studia stávají kvalifikovanými odborníky v oblasti svého zájmu, mohou nastoupit na náročné posty mimo akademickou sféru. Jejich portfolio pro zaměstnavatele je přitom obohaceno o publikační výstupy, intenzivní jazykovou přípravu a působení v zahraničí.