13Bez-nazvu

Přihláškou to začíná

Máte již zvolený program, který byste chtěli na naší univerzitě studovat? Nyní stačí pouze odeslat přihlášku a nepropásnout termín přijímacích zkoušek.

Cizí jazyky pro komerční praxi (specializace angličtina – francouzština, angličtina – němčina, angličtina – ruština)
Přihlášky na studijní program byly spuštěny.
PODAT E-PŘIHLÁŠKU

Co je potřeba k podání přihlášky

Vyhláška děkana č. 1D/2024 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2024/2025

Vyhláška děkana č. 1 /2023 o podmínkách přijímání k e studiu pro akademický rok 2024/2025

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje přijímací řízení na doktorské programy pro akademický rok 2024/2025:

Podmínkou přijetí ke studiu doktorských programů je absolvování magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky, která probíhá formou přijímacího pohovoru. Doklad o absolvování magisterského studia nahraje uchazeč do e-přihlášky, nebo odevzdá nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Při přijímacím pohovoru uchazeč prezentuje projekt zamýšlené disertační práce a případné další vlastní publikační aktivity. Uchazeč může při přijímacím řízení předložit vlastní téma disertační práce, které bude v souladu se zaměřením doktorského studijního programu. Uchazeči se však žádají, aby přednostně vybírali z nabídky témat uveřejněné na www.ff.zcu.cz. Posuzuje se celková odborná připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Termín podání přihlášek: do 30. dubna 2024.

Přihláška se podává elektronicky a musí k ní být připojeny tyto přílohy:

Povinné:  

  • strukturovaný životopis
  • stručné odůvodnění přihlášky ke studiuprojekt disertační práce v rozsahu cca 3-8 stran, jehož součástí je seznam relevantní literatury. V projektu uchazeč také odůvodní volbu tématu práce.

Volitelné:

  • doklad o praxi
  • soupis publikací, apod.

Přijímací řízení na akademický rok 2024/2025

Vyhláška děkana č. 2D/2020 o studiu v doktorských studijních programech

Nabídka doktorských programů:

studijní program Archeologie

K přihlášce je třeba dále připojit publikovanou nebo rukopisnou práci v rozsahu 5-10 stránek se zdůvodněním vlastních netriviálních přístupů (může se zakládat na diplomní práci).

Přijímací komise ústním pohovorem ověří, zda uchazeč má věcné znalosti systému archeologických pramenů buď ve specializaci pravěké nebo středověké a zda zvládl základní archeologickou teorii a metodologii.

Témata disertačních prací

 

studijní program Filozofie a dějiny vědy a techniky

Doktorský studijní program má interdisciplinární charakter. Jeho hlavní úlohou je zkoumání širší filozofické, historické a sociální podmíněnosti vzniku a vývoje jednotlivých vědeckých hypotéz, koncepcí a teorií, spolu s jejich technickými aplikacemi. Jeho absolvent prokazuje soustavné znalosti dějin i současného stavu filozofie a vědy i techniky v širších kulturních a sociálních souvislostech, s důrazem na detailní znalost problematiky související s tématem jeho disertační práce.

Témata disertačních prací

 

studijní program Mezinárodní vztahy

Témata disertačních prací

 

studijní program Moderní dějiny

Doktorský studijní obor Moderní dějiny je zaměřen na získání nezbytných znalostí a dovedností nutných k samostatné odborné a vědecké práci s důrazem na mezioborovost a otevřenost vůči nejnovějším trendům soudobé světové historiografie, to vše při respektování odborného profilu Katedry historických věd a jejích zaměstnanců. Studium respektuje kreditní systém, který umožňuje nejen jasné nastavení individuálního studijního plánu studentovi, ale i jeho důsledné plnění. Základ studijního plánu tvoří povinné metodologické a doktorské semináře, kde studenti získávají znalosti a dovednosti nezbytné pro vlastní teoretické bádání a případný empirický výzkum ve studovaném oboru a prezentují výsledky vlastní práce. Tuto povinnou část studijního plánu pak doplňují povinně volitelné předměty, které odpovídají specializaci zvoleného tématu disertační práce. Dále studenti musí vedle zkoušek ze dvou světových jazyků splnit další studijní povinnosti, zejména publikační (odborné studie a recenze) a praktické (např. vedení seminářů). Nedílnou součástí doktorského studia je studentská mobilita, kdy doktorandi mají možnost absolvovat zahraniční stáž, ať už krátkodobějšího (Free Movers) nebo dlouhodobějšího (Erasmus) charakteru.

Témata disertačních prací