Monografie

Mosul After Islamic State: The Quest for Lost Architectural Heritage

Karel Nováček; Miroslav Melčák; Ondřej Beránek; Lenka Starková

mosul

The book examines the destruction of the architectural heritage in Mosul perpetrated by Islamic State between 2014 and 201. It identifies which structures were attacked, the ideological rationale behind the destruction, and the significance of the lost monuments in the context of Mosul’s urban development and the architectural history of the Middle East. This methodologically innovative work fills an important gap in the study of both current radical movements and the medieval Islamic architecture of Northern Iraq.

Rok publikace: 2021
Místo publikace: Heidelberg
Vydavatel: Springer
ISBN: 978-3-030-62635-8

Koupit knihu

Si vis pacem, para bellum : The Italian response to international insecurity 1830-1848

Miroslav Šedivý

The aim of this monograph was to analyze the Italian response to international insecurity in the years 1830-1848

Rok publikace: 2021
Místo publikace: Wien
Vydavatel: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
ISBN: 978-3-7001-8705-9

Koupit knihu

Městský hrad Úštěk a jeho sídelní kontext. Příkladová studie výzkumu a průzkumu komunitního areálu

František Gabriel; Lucie Kursová; Petr Kočár; Romana Kočárová; Libor Petr

Studie vychází z rozboru poddanského městského hradu a jeho vztahu k dominiu. Pokouší se o model krajiny před osídlením a následného vývoje sídla v jednotlivých etapách osídlení. Z metodického hlediska se věnuje problému často opomíjeného vztahu archeologického výzkumu a stavebně historického průzkumu. Rozbory obou přístupů naznačují různé modely jednotlivých částí hradní stavby, které nabízí několik interpretačních možností jeho komunikačního schématu. Model vývoje je předložen v celém rozsahu i v resumé.

Rok publikace: 2021
Místo publikace: Plzeň
Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni
ISBN: 978-80-261-1020-0

Hierarchická emergentní ontologie a univerzální princip emergence

Vladimír Havlík

Kniha nabízí nový pohled na emergenci a její roli v rámci hierarchické emergentní ontologie. Emergence je zde chápána jako univerzální princip, podobně jako je univerzální princip evoluce. Tradiční dichotomie emergence jsou zde překonány a sjednoceny, což umožňuje uplatnění jediného, univerzálního principu emergence napříč různými vědními obory. Jako příklady jeho praktické využitelnosti při explanaci i predikci je tento nový přístup aplikován na tři různé vědecké oblasti: buněčné automaty, kvantové Hallovy jevy a neuronové sítě mysli. Ukazuje se, že výsledná metafyzika hierarchické emergentní ontologie hraje zásadní roli při sjednocování vědy, což byl v rámci klasického redukcionismu dosud nemožný úkol.

Rok publikace: 2021
Místo publikace: Praha
Vydavatel: Filosofia
ISBN: 978-80-7007-703-0

Koupit knihu

Louis Cazamian's Theory of Humour

Miloš Ševčík

The monograph examines Louis Cazamian’s writings on the nature of humour. It shows how they tie into Bergson’s theory of the comic as a contrast between life and automatism and into Bergson’s remarks on humour as a special type of comic linguistic transposition. However, it emphasizes that Cazamian’s thinking leads to an original theory. Cazamian assumes that humour has a status that is both artistic and comic. While the artistic status of humour stems from the fact that humour emphasizes the multifaceted character of reality, its comic status arises from ridiculing the inability to respect this character of reality.

Rok publikace: 2021
Místo publikace: Praha
Vydavatel: Karolinum
ISBN: 978-80-246-4979-5

Koupit knihu

Zbrojni kupcy z Szurpił.Na szlaku ze Skandynawii do Bułgarii Nadwołżańskiej

Ludwika Jończyk; Aneta Gołębiowska - Tobiasz

The monograph analyses the origin of artefacts (the elements of attire and equipment of an armed merchant, from the Volga Upland in Bulgaria), unusual for north-eastern Poland and found during the excavations in Szurpiły in the Suwałki Region. It is an interesting journey along the trade routes of the early Middle Ages, which links culturally different and geographically distant regions of Europe.

Rok publikace: 2021
Místo publikace: Warszawa
Vydavatel: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-4908-6

Koupit knihu

Německá říše zasahuje: úřady, spolky, instituce a čeští Němci

Miroslav Breitfelder

Práce se zabývá vztahem Štábu vůdcova zástupce resp. jeho nástupkyně, tedy Stranické kanceláře, k sudetským Němcům a jejich politickým i nepolitickým organizacím zejména od roku 1933. To logicky zahrnuje i případné zásahy služebny do vztahů československo – německých, ovlivnění událostí kolem Mnichova a následného vytváření sudetoněmecké župy, stejně jako boj o výlučné tohoto úřadu postavení právě na daném území.

Rok publikace: 2021
Místo publikace: Plzeň
Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni
ISBN: 978-80-261-1005-7

Koupit knihu

Celebrating Liberation: The Commemoration and Instrumentalisation of the End of the Second World War in Contemporary Czech and Slovak Politics

Vladimír Naxera; Petr Krčál

This book contributes to the discussion about the instrumental use of history. It analyses two examples of public festivities related to the events and legacy of the final stage of World War II. The first of these commemoration events is the Liberation Festival in Pilsen, a public event celebrating the liberation of Pilsen in 1945. The second event is the celebration of the Slovak National Uprising anniversary, held annually in Banská Bystrica. The analysis focuses on the manner in which public commemorations of historical events are used and instrumentalised by contemporary political elites. Prior to the political and social relevance of the analysed events, the narratives they produce are transcending into the cultural and commercial spheres.

Rok publikace: 2021
Místo publikace: Berlin
Vydavatel: Peter Lang
ISBN: 978-3-631-84536-3

Koupit knihu

Trojí život středověké keramiky

Ladislav Čapek; Lenka Sedláčková; Rudolf Procházka; Zdeňka Měchurová; Karel Slavíček; Kateřina Těsnohlídková; Tereza Zemancová; David Zimola; Jiří Orna

Katalog k výstavě Trojí život keramiky provádí čtenáře životním cyklem středověké keramiky, počínaje její výrobou, užitím a zánikem a fází jejího znovuzrození při archeologickém výzkumu a etapou následného odborného zpracování a vyhodnocení konče. Cílem autorů je přiblížit široké veřejnosti jeden z nejpočetnějších archeologických pramenů v jeho celé kráse očima archeologů, muzeologů, konzervátorů a restaurátorů, a to na příkladu běžné užitkové keramiky z období vrcholného a pozdního středověku, tedy období 13. až 15. století.

Rok publikace: 2021
Místo publikace: Plzeň
Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni
ISBN: 978-80-261-1009-5

Zvířata v Hebrejské bibli a v židovské tradici

Věra Tydlitátová

Monografie se zabývá světem zvířat v Tanachu a jeho interpretací od starověku až po současnost. Základním biblickým textem, který definuje vztah mezi člověkem a zvířaty, je pověření od Boha vládnout nad svým stvořením (Gn 1, 28). V dlouhé historii Evropy bylo toto poslání interpretováno jako právo využívat přírodu a těžit z ní. Mnoho křesťanských teologů i osvícených intelektuálů často prohlubovalo nepřekonatelnou propast mezi člověkem a ostatními tvory a ospravedlňovalo právo způsobovat utrpení zvířatům. Různé proudy současného judaismu přehodnocují biblickou bioetiku a přinášejí nové výklady Tanachu a Talmudu v reakci na environmentální krizi. Současní myslitelé hledají nové způsoby, jak uzdravit svět: Tikkun Olam. Existují (někdy radikální) požadavky na civilizované lidské chování ke zvířatům. Hledání souladu mezi tradičními rituálními příkazy Tóry a bioetikou v 21. století je velkou výzvou a inspirací pro současný judaismus.

Rok publikace: 2021
Místo publikace: Plzeň
Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni
ISBN: 978-80-261-1060-6

Koupit knihu

Rituály ukončení a obnovy. Sídliště mladší doby bronzové v Březnici u Bechyně

Ondřej Chvojka; Martin Kuna; Petr Menšík; Roman Křivánek; Andrea Němcová; Tereza Šálková; Jiří Beneš; Kristýna Budilová; Alexandra Kloužková; Peter Koník; Jaromír Kovárník; Antonín Majer; Milan Metlička; Jan Novák; Jaroslav Pavelka; Vladimír Prokop; Barbora Strouhalová; Petr Šída; Joachim Zuber

Na počátku této knihy stál objev neobvyklých archeologických objektů z mladší doby bronzové v Březnici u Bechyně – záhadných žlabů plných keramiky přepálené druhot- ným žárem, tkalcovských závaží, mazanice ze stěn obydlí a dalších nálezů. Autoři knihy hledali pro tento jev vysvětlení v rámci výzkumného projektu, jehož výsledky zde shrnují. Při práci museli zasadit nálezy do rámce sídelní historie daného regionu, provést rozsáhlý geofyzikální průzkum i řadu speciálních analýz a zabývat se rituály, které mohly provázet život někdejších obyvatel daného areálu. Kniha předkládá ne- jen systematický popis nálezů z největšího sídliště z konce doby bronzové v jižních Čechách, ale i nové hypotézy ohledně chování lidí a jejich vztahů k věcem, kterými se obklopovali. Byly domy před třemi tisíci lety chápány jako živé bytosti a byly rituálně pohřbívány obdobně jako lidé?

Rok publikace: 2021
Místo publikace: České Budějovice
Vydavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
ISBN: 978-80-261-1083-5

Koupit knihu

Environmental Sustainability. Water and Waste Management Policy in the European Union and the Czech Republic

Gamze Tanil

Reflecting the concerns over environmental sustainability, there has been an increasing focus on the protection of our water resources and on the proper management of our waste. Our economic growth can only be sustainable when it does not represent a threat to human health and to fauna, flora, and eco-system in the long-term. A long-term resilience, new business and economic opportunities, and environmental sustainability can be achieved through circular economy model that offers us a world of opportunity to rethink and redesign our economic activities and consumption patterns. With an aim to give the reader a new perspective on this issue, this book covers European Union’s water and waste management legislation and the Czech Republic’s transposition of this legislation, and includes a comparative analysis of the performances of the EU Member States on the implementation of new water and waste management policy strategies.

Rok publikace: 2021
Místo publikace: Lanham
Vydavatel: Lexington Books
ISBN: 978-1-79363-387-3

Koupit knihu

Homelessness. Probes to Excluded Environments

Jan Váně; František Kalvas

In this monograph, we build on our studies that combine two formats of approach to the research. Applied research predominates over basic research. Their common subject of interest is the issue of homelessness, which is associated with a specific place, namely the city of Pilsen. The first chapter, ‘Introduction’, presents the reader the book structure and the basic research terminology in the area of homelessness. The Chapter Two, ‘The Phenomenon of Homelessness’, reflects the research that we carried out in 2013–2014. This study is the result of our first stronger and more extensive research input into the homeless environment. We realised the second research topic presented here in the Third Chapter, ‘Latent Homelessness’, in 2014–2015. This appears in the second chapter. This is a follow-up study on ‘Manifest Homelessness’. The Fourth Chapter, ‘Mapping Needs, Satisfaction and Expectations, and Prediction of Developments in the Area of Social Services in Pilsen’, brings forth research from 2016. In carrying out the research, we sought to provide data on the basis of which it would be possible for the city to set long-term plans for working with socially needy groups. The aim, therefore, was to provide a representative sample of the population of the City of Pilsen in order to ensure the efficient use of funds in providing assistance to persons seeking social inclusion or preventing possible social exclusion. Attention was therefore paid not only to the homeless (obvious/latent), but also to other groups that are at risk of homelessess. The individual chapters show how the reception of the homeless theme gradually settled in the agenda of the City of Pilsen and gradually became more topical. This contributed to the need not only for follow-up studies but also for extended-themed studies. The third chapter is an example of this. The Fifth Chapter, ‘When respondents are asked about what reasons led to their homelessness, what do they mean when they choose the category ‘other’ as their response?’, brings forth research conclusions from 2018, which were, contrary to previous procedures, implemented strictly on the basis of qualitative methods. The main goal was to verify some of the uncertainties in the research results of ‘Latent Homelessness’. The final chapter of this publication (Chapter Seven), ‘Does Higher Deprivation Increase Religiosity? Case Study of Homeless people in Pilsen’, is related to the applied research that is included in this book. While collecting data in an environment of apparent homelessness, i.e. in the environment of a group of people who mostly do not ask for anything because of unavailability, we took the opportunity to investigate whether the deprivation theory applies to the religiosity of the actors and what role religiosity plays in the lives of homeless people.

Rok publikace: 2021
Místo publikace: Plzeň
Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni
ISBN: 978-80-261-0849-8

Koupit knihu

Od kritiky postsocialistické privatizace po nástup protikorupčních hnutí. Téma korupce v komunikaci aktérů polistopadové české politiky

Vladimír Naxera

Korupce patří mezi klíčová témata politické diskuze. Protikorupční rétorika pomáhá politikům nejen zvyšovat vlastní symbolický kapitál, ale v mnoha případech též útočit na politické oponenty. Podobné jevy je možné pozorovat i v české politice. Cílem knihy je analyzovat vzorce využívání korupce jako tématu v rámci komunikace vybraných českých politických aktérů v období posledních třiceti let. Publikace ukazuje například to, jakým způsobem se (z kvalitativního i kvantitativního hlediska) proměnila protikorupční rétorika českých politiků, jakým způsobem téma korupce využívají populisté nebo to, nakolik je protikorupční rétorika řady politických aktérů obsahově vyprázdněná.

Rok publikace: 2021
Místo publikace: Plzeň
Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni
ISBN: 978-80-261-1004-0

Koupit knihu

Great Britain, the Dominions and the Transformation of the British Empire, 1907–1931: The Road to the Statute of Westminster

Jaroslav Valkoun

The monograph is focused on the problems Great Britain, the Dominions and the constitutional transformation of the British Empire, 1907–1931 with special regard to the Statute of Westminster.

Rok publikace: 2021
Místo publikace: New York
Vydavatel: Routledge
ISBN: 978-0-367-65447-4

Koupit knihu

Cycling Diplomacy. Undemocratic Regimes and Professional Road Cycling Teams Sponsorship

Jiří Zákravský

The book Cycling Diplomacy. Undemocratic Regimes and Professional Road Cycling Teams Sponsorship focuses on a specific example of the tool of sports diplomacy that some governments of undemocratic regimes use. In general, there are many publications interested in sports diplomacy (especially in the hosting of mega-events like the Olympic Games), but only a few authors like Natalie Koch, John Krzyzaniak, Adrien Fauve, or Simon Chadwick reflect the sports sponsorship as a part of sports diplomacy or soft power strategy of the countries with “democratic deficit.” However, none of them has prepared a complex study on the professional road cycling team sponsorship and the undemocratic regimes. Due to the financial situation in the professional road peloton, many cycling Teams struggle to find their sponsors. This situation is an opportunity for undemocratic politicians to promote their countries via cycling. Thus, some of them decided to create and support their own cycling teams. Generally, four WorldTour cycling teams supported by undemocratic regimes and their governments have existed in professional cycling history. This book focuses on all of them; it reflects the existence of Kazakh Astana Pro Team, Russian Team Katusha (supported by the Russian government until the end of the 2015 season), Bahrain Victorious (formerly called Bahrain Merida and Bahrain McLaren) or the UAE Team Emirates and the way how they are/ were used as sports diplomacy instruments. In the book, the following questions in the four cases mentioned above are answered: 1) Under what circumstances were the cycling teams formed, and by whom was the formation supported? 2) How do the cycling teams work with symbolism when referring to the states that are their title sponsors? 3) Do the teams themselves, or their representatives and donors, acknowledge that they serve as a tool of sports diplomacy? 4) Do the rhetoric presented by the teams and their representatives refer to the importance of the team for the society of the given undemocratic country? 5) Are there any controversies associated with the teams that could ruin their image and the image of the countries whose political leaders support them? Or do these controversies not occur, and the teams are associated with success at major cycling events? This study is a descriptive case study of the activity of the Kazakh Astana Pro Team, Russian Team Katusha, Bahrain Victorious and the UAE Team Emirates as a part of the sports diplomacy strategy of their “home” undemocratic regimes. It is based on the extensive study of primary sources, information in (social) media; the conclusions are supported by the statements of anonymous respondents – insiders in the world cycling. In the end, the principal aim of the book is to map this activity.

Rok publikace: 2021
Místo publikace: Berlin
Vydavatel: Peter Lang
ISBN: 978-3-631-86003-8

Koupit knihu