Národní granty a projekty

GA ČR

2021

Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny pod Řípem

21-25440S
PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.
1. 1. 2021 — 31. 12. 2023
Projekt navazuje na jedno z klíčových témat evropské prehistorie: počátky mohylového pohřbívání a projevů monumentality. Dlouhé mohyly jsou charakteristickou pohřební památkou časného a staršího eneolitu ve střední a severozápadní Evropě. Jsou také nejstarším projevem pohřební monumentality evropské zemědělské populace v tradici symbolického konceptu tradice neolitických dlouhých domů. Jejich systematický výzkum v Čechách dlouhodobě neprobíhá. Letecká prospekce krajiny v posledních dekádách zjistila několik lokalit s pravděpodobným výskytem těchto památek. Jejich koncentrace na Podřipsku umožňuje studium jejich krajinného kontextu. Základem metodologie výzkumu je rozsáhlá geofyzikální prospekce a kombinace archeologických a přírodovědných metod. Cílem projektu je s využitím prostorově omezeného odkryvu a pedologického vzorkování 2 lokalit objasnit vznik, vývoj a účel těchto dosud blíže neznámých památek a přispět tak k diskuzi o původu pohřebních mohyl ve středoevropském neolitu a eneolitu a jejich význam v rituální krajině.
1 645 000 Kč

 

 

Difuse v sítích a sociální koheze: vliv koeficientu shlukování
21-22796S
Ing. Jaromír Kovářík, Ph.D.
1. 1. 2021 — 31. 12. 2023
Tento projekt analyzuje roli sociální koheze meřenou koeficientem shlukování při difuzi v síťových systémech. Vysoký koeficient shlukování, který je hlavním meřítkem sociální koheze v sítích, je typickou vlastnostní sociálních a ekonomických sítí, ale jeho role v difuzi v sítích je v literatuře opomíjena. Tento projekt se skládá ze tří částí. Nejdříve překládáme metodologii, která zlepšuje měření sociální koheze v sítích koncepčně a empiricky, pokud data pocházejí z nereprezentativních vzorků populace. Poté navrhujeme jednoduchý toeretický model difuze v sítích, jenž umožňuje předpovědět, zda a jak sociální koheze ovlivňuje šíření informací, názorů, chování apod. Ve třetí části navrhujeme strategii, která umožňuje tyto predikce testovat. Naše předběžná analýza dat naznačuje, že koeficient shlukování reálně ovlivňuje šíření chování v sítích. To, zda difuzi stimuluje či potlačuje, však záleží na studovaném chování. Naše data tak například ukazují, že koeficient shlukování stimuluje sportovní aktivitu mezi mladými lidmi, ale zároveň potlačuje šíření kouření.
1 818 000 Kč