Národní granty a projekty

GA ČR

2021

Eneolitické dlouhé mohyly v Čechách a rekonstrukce rituální krajiny pod Řípem
21-25440S
PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.
1. 1. 2021 — 31. 12. 2023
Projekt navazuje na jedno z klíčových témat evropské prehistorie: počátky mohylového pohřbívání a projevů monumentality. Dlouhé mohyly jsou charakteristickou pohřební památkou časného a staršího eneolitu ve střední a severozápadní Evropě. Jsou také nejstarším projevem pohřební monumentality evropské zemědělské populace v tradici symbolického konceptu tradice neolitických dlouhých domů. Jejich systematický výzkum v Čechách dlouhodobě neprobíhá. Letecká prospekce krajiny v posledních dekádách zjistila několik lokalit s pravděpodobným výskytem těchto památek. Jejich koncentrace na Podřipsku umožňuje studium jejich krajinného kontextu. Základem metodologie výzkumu je rozsáhlá geofyzikální prospekce a kombinace archeologických a přírodovědných metod. Cílem projektu je s využitím prostorově omezeného odkryvu a pedologického vzorkování 2 lokalit objasnit vznik, vývoj a účel těchto dosud blíže neznámých památek a přispět tak k diskuzi o původu pohřebních mohyl ve středoevropském neolitu a eneolitu a jejich význam v rituální krajině.
1 645 000 Kč

Difuse v sítích a sociální koheze: vliv koeficientu shlukování
21-22796S
Ing. Jaromír Kovářík, Ph.D.
1. 1. 2021 — 31. 12. 2023
Tento projekt analyzuje roli sociální koheze meřenou koeficientem shlukování při difuzi v síťových systémech. Vysoký koeficient shlukování, který je hlavním meřítkem sociální koheze v sítích, je typickou vlastnostní sociálních a ekonomických sítí, ale jeho role v difuzi v sítích je v literatuře opomíjena. Tento projekt se skládá ze tří částí. Nejdříve překládáme metodologii, která zlepšuje měření sociální koheze v sítích koncepčně a empiricky, pokud data pocházejí z nereprezentativních vzorků populace. Poté navrhujeme jednoduchý toeretický model difuze v sítích, jenž umožňuje předpovědět, zda a jak sociální koheze ovlivňuje šíření informací, názorů, chování apod. Ve třetí části navrhujeme strategii, která umožňuje tyto predikce testovat. Naše předběžná analýza dat naznačuje, že koeficient shlukování reálně ovlivňuje šíření chování v sítích. To, zda difuzi stimuluje či potlačuje, však záleží na studovaném chování. Naše data tak například ukazují, že koeficient shlukování stimuluje sportovní aktivitu mezi mladými lidmi, ale zároveň potlačuje šíření kouření.
1 818 000 Kč

2020

Duální modely fenomenálního vědomí
20-14445S
Mgr. Michal Polák, Ph.D.
1. 1. 2020 — 31. 12. 2022
Duální teorie vědomí je teze, že tzv. fenomenální vlastnosti se mohou vyskytovat i na nevědomé úrovni. Hlavním cílem našeho výzkumného projektu je prozkoumat duální hypotézu v jejích čtyřech hlavních variantách (čistá, slabší, bohatší a komponentní) a zviditelnit ji v prostředí mezinárodních výzkumů vědomí, aby její silné a slabé stránky mohly být podrobně diskutovány. V rámci tohoto úsilí se pokusíme nově objasnit ústřední pojem fenomenality a vymezit roli, kterou hraje v našich vědomých i nevědomých mentálních životech. Dalším cílem projektu je obhájit pojem nevědomého vnímání proti některým současným kritikám. Výsledky projektu budou zajímavé nejen pro empiricky informované filosofy mysli, ale rovněž pro výzkumníky vědomí z empirických oborů jako jsou kognitivní neurověda vědomí a experimentální psychologie. Naše výsledky by nakonec mohly přispět k současným snahám formulovat obecnou, empiricky podloženou teorii fenomenálního vědomí.
1 681 000 Kč

Kulturní evoluce moralizujících náboženství ve starověkém Středomoří; Přístup distančního čtení
20-01464S
Mgr. Vojtěch Kaše, Ph.D.
1. 1. 2020 — 31. 12. 2022
Projekt si klade za cíl přispět do právě probíhající diskuze v kognitivní vědě o náboženství a kulturní evoluci o faktorech zodpovědných za vznik moralizujících náboženství. Badatelé navrhují buď sociální komplexitu nebo ekonomickou prosperitu jako klíčové síly v těchto kulturních procesech a často ve svých argumentech odkazují k náboženské historii starověkého Středomoří. V tomto ohledu se projekt zaměří na prozkoumání Hypotézy Blahobytu. Podle této hypotézy stojí za vznikem moralizujících náboženství změny v životních strategiích populace reagující na zvýšení ekonomické prosperity. Projekt má v úmyslu vyhodnotit tuto hypotézu skrze analýzu ekonomické, demografické a náboženské dynamiky starověkého Středomoří. Projekt bude konkrétně aplikovat metody distančního čtení, aby prozkoumal prostorové a temporální vztahy mezi výskyty motivů moralizujících náboženství v digitalizovaných korpusech starověkých textů a nápisů v řečtině a latině na straně jedné a úrovněmi blahobytu odvozenými od socio-ekonomických indikátorů na straně druhé.
1 281 000 Kč

Srovnání transformace městské morfologie z předkoloniálních do koloniálních urbánních tradic
20-02725Y
Monika Baumanová M.A., Ph.D.
1. 1. 2020 — 31. 12. 2022
Urbanismus opakovaně vzkvétal v různých kulturách minulosti už před globalizací a utvářel dlouhodobé společenské tradicea ekonomické vztahy. Vědy jako archeologie, sociální geografie a sociologie zdůrazňují klíčovou roli prostoru v městskémzpůsobu života, která se uplatňuje bez ohledu na kulturní a společenská specifika. Klíčové charakteristiky urbánní morfologie v předkoloniálních městech byly transformovány kolonialismem a novými podmínkami danými společensko-ekonomickou proměnou. S použitím dokumentovaných a publikovaných dat ze tří kontinentů, východní a severní Afriky, Mexika a jižní Evropy tento projekt cílí formulovat, jak byly transformovány prostorově-materiální struktury cest, veřejných prostranství a rozmístění budov v daných regionech v předkoloniálním a koloniálním kontextu. Za užití empirické urbánní teorie, včetně metody prostorové syntaxe a analýz smyslového prostředí, bude vytvořena řada vizualizací, map založených na GIS a interpretačních analýz. Srovnání dat umožní identifikovat klíčové podobnosti a rozdíly ve v prostorových změnách.
4 266 000 Kč

Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení - centrum vs. periferie
20-09470S
doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
1. 1. 2020 — 31. 12. 2022
Cílem navrhovaného projektu je připravit ucelenou monografii o zdravotní péči v první Československé republice. V průběhu výzkumu budou detailně analyzovány zdravotní politika státu a financování zajištění zdravotní péče obyvatelům centrálních i periferních regionů všech částí republiky: Čechy, Morava a Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus. Zdravotně-sociální politika státu bude sledována s ohledem na jeho pestrobarevné národnostní složení, přičemž z hlediska otázky celoplošného pokrytí adekvátní kulturně a jazykově diferenciované zdravotní péče nebudou sledovány jen jazykové potřeby klasických národnostních skupin, ale i specifické kulturně-diferencované potřeby židovské komunity, řecko-katolických a pravoslavných Rusínů z východního Slovenska a Podkarpatské Rusi a Romů, žijících zejména ve východní polovině republiky, jakožto komunity sociálně vyloučené a jazykově smíšené. Stranou pozornosti v těchto souvislostech nezůstane ani koncepce školské politiky státu v oblasti vzdělávání, především zdravotnického personálu.
1 204 000 Kč

Jak zkonstruovat pragmatismus - Wilfrid Sellars a pragmatická tradice
20-04496S
Mgr. Stefanie Dach
1. 1. 2020 — 31. 12. 2023
Cílem projektu je prozkoumat různé koncepce filosofického pragmatismu. Tyto koncepce budou zkoumány skrze otázku, jak je Wilfrid Sellars, jeden z velkých analytických filozofů 20. století, situován v pragmatické tradici nebo mimo ni. Projekt se zaměřuje na jedné straně na dosud opomíjené pragmatické aspekty Sellarsova díla, na druhé straně na aspekty, které jsou sice obecně považovány za pragmatické, ale mohly by být v rozporu s jinými Sellarsovými závazky více naturalistického a realistického rázu. Projekt přispívá k mezinárodnímu bádání o pragmatismu i k bádání o Sellarsovi. Zvyšuje povědomí o zanedbávaných pragmatických tématech v Sellarsově díle, a tedy o potenciálně potlačených koncepcích pragmatismu. Vznáší také nový pohled do debat o slučitelnosti pragmatismu s radikálnějšími formami naturalismu i do zkoumání, jak jsou konstruovány a aplikovány filozofické nálepky. Výstupy projektu zahrnují monografii v anglickém jazyce, dva články publikované v časopisech indexovaných v databázi Scopus a čtyři konferenční příspěvky.
1 411 000 Kč

2019

Změny intenzit plodnosti a populačního přírůstku ve střední Evropě od neolitu po středověk: využití stochastických simulací
19-17810S
Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
1. 1. 2019 — 31. 12. 2021
Paleodemografie zaznamenala v posledních letech metodologický posun od prostého přebírání metod moderní demografie k využití Bayesova teorému v analýze úmrtnostních tabulek či parametrických modelů úmrtnosti. Obzvláště slibné je použití podílů dvou věkových skupin zemřelých v analýze plodnosti a přirozeného přírůstku. Dosavadní výzkum se zaměřoval téměř výhradně na změny plodnosti během přechodu od lovu a sběru k zemědělství, zatímco znalosti o změnách plodnosti a přirozeného přírůstku během následujících 5000 let jsou omezené. Na metodologické úrovni bylo málo pozornosti věnováno vlivu náhody na hodnoty podílů v malých kosterních souborech, které mohou mít významný vliv na výsledky. V projektu navrhujeme odvodit metodologii pro odhad plodnosti a přirozeného přírůstku založeného na analýze podílů zemřelých se stochastickou složkou a u velkého souboru koster odhadnout věk jedinců, který by umožnil prozkoumat vývoj plodnosti a přirozeného přírůstku od neolitu po středověk ve střední Evropě.
1 692 000 Kč

Konstrukce reprezentací organizovaného zločinu v politikách boje proti organizovanému zločinu v ČR v letech 1989-2016
19-13296S
Mgr. Petr Kupka, Ph.D.
1. 2019 — 31. 12. 2021
Cílem projektu je porozumění utváření reprezentací organizovaného zločinu v politice boje proti organizovanému zločinu v ČR v období 1989-2016. Konkrétně se zabývá způsoby konstrukce reprezentací spojovaných s organizovaným zločinem (aktérů, aktivit a událostí) v českých politických dokumentech. Důraz bude kladen na identifikaci dominantních a konkurenčních reprezentací, na procesy jejich konstrukce a na vliv, který jim byl připisován při přijímání samostatných politik. Výzkum bude založen na kritické diskurzívní analýze vládních strategických a koncepčních dokumentů týkajících se boje proti organizovanému zločinu a 30 rozhovorů s představiteli institucí, které tyto dokumenty produkují. Zatímco dokumenty budou sloužit k identiftikaci reprezentací, rozhovory s jejich autory osvětlí proces jejich konstrukce.
3 307 000 Kč

Neklasická interpretace aristotelské logiky ateorie predikce
19-06839S
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
1. 1. 2019 — 31. 12. 2021
Obecně se předpokládá, že Aristotelés je zakladatelem logiky jako samostatné vědecké disciplíny. Jako takový je proto pokládán za předchůdce moderní klasické logiky. Aristotelská logika tak často chápána jako klasická a jako pouhý fragment kanonické moderní extenzionální logiky, jmenovitě predikátové logiky prvního řádu. Sémantika pro aristotelskou logiku se kromě toho bere jako množinově teoretická, reprezentovaná většinou Vennovými diagramy. Pokud nicméně analyzujeme Aristotelovy logické spisy, pak se zdá, že původní Aristotelova logika nesplňuje první princip klasické logiky, tj. princip extenzionality. Tento fakt se stane mnohem zřejmější, když dále prozkoumáme středověké netradiční interpretace Aristotelovy teorie predikace. Opřeni o tato pozorování ukážeme, že původní Aristotelova logika nebyla klasická, nemůže být adekvátně interpretovaná v rámci logiky prvního řádu a její sémantika není množinově teoretická. Poté navrhneme novou interpretaci Aristotelovy původní logiky jako sortální logiky.
596 000 Kč

Proměny pojetí prostoru v předsokratovských kosmologiích
19-05575S
Mgr. Radim Kočandrle, Ph.D.
1. 2019 — 31. 12. 2021
Projekt je zaměřen na zkoumání proměn pojetí prostoru v předsokratovských kosmologiích. Vzhledem k nedostatku přímých textových pramenů nejsou tyto koncepce dosud přesvědčivě zrekonstruovány. Projekt ovšem vychází z předpokladu, že základem každé koncepce univerza je otázka prostoru. Právě sledování postupných změn v pojetí prostoru tak podle projektu umožňuje rekonstrukci klíčových aspektů předsokratovských kosmologií. Zásadním krokem je přitom odlišení iónské a italské větve předsokratovské filosofie. Projekt poukáže na to, že iónská větev filosofie vycházela z koncepce ploché Země, přičemž se prostor univerza prostíral pouze mezi Zemí a nebem. Nebeská tělesa proto byla pokládána za meteorologické jevy a obíhala pouze nad Zemí. V italské větvi filosofie se naopak objevila koncepce sférického univerza a sférické Země, která se tak nalézala v prostoru univerza. Nebeská tělesa byla zároveň považována za konkrétní objekty s oběhy i pod Zemí. Právě tato koncepce nalezla své vyústění u Aristotela.
1 551 000 Kč

Šíření expertního vědění v mezinárodní politice: koncept epistémické infrastruktury a jeho význam
19-09443S
doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.
1. 2019 — 31. 12. 2021
I když v posledních letech vznikla řada publikací zabývajících se “věděním” a “šířením” v mezinárodních vztazích, chybějí publikace spojující obojí. Otázka „jak je šířeno expertní vědění v mezinárodní politice“ zůstala nepovšimnuta. Hlavním důvodem tohoto stavu je skutečnost, že nemáme žádný teoretický rámec zabývající se difuzí vědění v mezinárodní politice, existuje jen omezená přesvědčivá empirická dokumentace šíření expertního vědění v mezinárodní politice a chybějí nám efektivní metodologické nástroje k výzkumu šíření. Hlavním cílem tohoto projektu je 1) předložit koncept, který umožní výzkum difuze expertního vědění v mezinárodní politice (koncept epistémické infrastruktury), 2) najít takové metodologické nástroje, abychom difuzi mohli zkoumat, 3) posbírat uspokojivou empirickou evidence o šíření expertního vědění v mezinárodní politice a 4) revidovat koncept, který bude vypracován a předložen v první části projektu.
941 000 Kč

Islámská bioetika v současném Íránu
19-13824S
Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.
1. 1. 2019 — 31. 12. 2020
Rychlý rozvoj medicínských technologií vytváří stále nové otázky, zda jsou tyto technologie eticky správné a možné běžně používat. V islámských zemích na tyto otázky odpovídá islámské právo, konkrétně jeho právní věda (fiqh). V Íránu, teokratické zemi s dominantním ší‘itským islámem, má islámská právní věda hlavní slovo jak ve vytváření etického a morálního postoje lidí, tak i pro tvorbu oficiálního právního rámce platného v zemi. Tento projekt má za cíl uceleně představit škálu postojů současných íránských ší‘itských ‘ulamá’ k vybraným otázkám bioetiky: přerušení těhotenství, mozková smrt a transplantace, genetické testování, genetické inženýrství, genová terapie, klonování a terapie kmenovými buňkami. Tyto otázky přímo souvisí s teologickými otázkami hranic lidského života a smrti, výjimečností lidské bytosti, nedotknutelností lidského těla a problematiky stvoření člověka. Jejich právní řešení má ale velmi reálný dopad na povolení / zakázání daných technologií a tím i na možnost řešit závažné medicínské problémy.
495 00 Kč

TAČR

2020

Zvyšování konkurenční výhody vnějších ekonomických vztahů ČR: využití kombinace regionálně-sektorového přístupu (program ÉTA)
TL03000150
doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.
1. 4. 2020 – 30. 9. 2023

Cílem projektu je 1) vyvinout a otestovat metodiku a šablonu, podle níž by MZV ČR přípravovalo regionálně-sektorové evaluační analýzy zahraničních trhů; tyto druhy analýz se stanou jedním z pilířů české ekonomické diplomacie; 2) vyvinout a otestovat e-školení jako didaktickou pomůcku pro práci s metodikou; 3) vytvořit 14 pilotních regionálně-sektorových evaluačních analýz, které budou využity jak pro testování metodiky a e-školení, tak pro bezprostřední zlepšení datové základny české ekonomické diplomacie. Regionálně-sektorové evaluační analýzy zahraničních trhů jsou novým nástrojem ekonomické diplomacie a jsou považovány za progresivní přístup k tvorbě komparativních výhod a prosazování ekonomických zájmů státu ve světě.
3 306 771 Kč

Analýza obsahu potenciálně extremistických textů - metodologický postup (program ÉTA)
TL03000583

PhDr. Ondřej Stulík, Ph.D.
1. 5. 2020 -31. 12. 2022
Cílem projektu je vytvořit metodologický postup analýzy obsahu potenciálně extremistických textů využitelný v rámci činnosti soudních znalců a policejních orgánů. Výsledkem projektu bude vymezení přístupů, jednotlivých kroků postupu a způsobů sběru a analýzy dat relevantních pro posuzování potenciálně extremistických textů. Záměrem je zakotvit a zpřesnit činnost soudních znalců při posuzování problematiky extremismu, což zvýší relevanci, spolehlivost a předvídatelnost závěrů jejich analýz v trestním řízení i akademické sféře. Zvýšení relevance, spolehlivosti a předvídatelnosti zároveň přispěje k posílení efektivity a právní jistoty v rámci trestního řízení.
1 057 975 Kč

Krajina jako poznatek (program ZÉTA)
TJ04000151
Mgr. Martin Loukota
1. 6. 2020 – 31. 5. 2022
Cílem projektu je využít dostupná data získaná použitím nedestruktivních metod archeologie a historie, zachytit současný stav archeologických památek a zároveň odhalit doposud neznámé objekty antropogenního původu na okrese Tachov (mikroregion severní Stříbrsko) a Plzeň-jih (mikroreg. Stodsko a Merklínsko). Vymezením rozsahu archeologických památek získáme představu o historickém vývoji v daných oblastech. Mapa, která bude za tímto účelem vytvořena, bude ve výsledku sloužit jako metodologický podklad pro správné vytipování ohrožených lokalit v rámci stavebního řízení. Výsledky projektu budou prostřednictvím muzeí směřovány k široké veřejnosti včetně žáků středních a základních škol a především nalezne uplatnění i ve sféře projektů aplikačního garanta v podobě Archeologického ústavu Praha.
5 334 000 Kč

Evaluace úspěšnosti procesu integrace cizinců v dlouhodobém horizontu (program ÉTA)
TL03000626
Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.
1. 8. 2020 – 31. 12. 2023
Hlavní náplní projektu je vytvoření nástroje pro evaluaci integračního procesu cizinců a následné zvýšení efektivity integrační práce. To bude učiněno na základě analýzy fungování Státního integračního programu (SIP), jehož realizátorem je SUZ MV. V rámci výzkumu budou zmapovány a definovány indikátory, které jsou pro úspěch integračního procesu klíčové a vytvořené metodiky poskytnou instrukce, jak tyto indikátory naplňovat, aby v integrační práce byla efektivnější. Integrační pracovníci SUZ MV budou v rámci workshopů ve využívání nových metodik náležitě proškoleni a budou seznámení s dalšími aspekty integrační práce. S metodami aplikace výstupů budou seznámeni i pracovníci dalších relevantních organizací státní správy a NNO.
7 222 573 Kč
https://www.epic-integrace.cz/

Postgraduální vzdělávání sociálních pracovníků pro oblast spirituality v sociální práci ve službách pro seniory (program ÉTA)
TL03000376
doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
1. 8.2020 – 31. 12. 2023
Cílem projektu je na základě výzkumu spirituality a religiozity vybraných skupin klientů sociální práce (senioři) vytvořit pro potřeby sociální práce v ČR koncept postgraduálního vzdělávání sociálních pracovníků pro oblast spirituality v sociální práci a evaluovat ho v interakci s odborníky z praxe, pro které budou kurzy určeny.
1 503 696 Kč

2019

Odborná příprava vězeňských kaplanů s ohledem na specifika vězeňského prostředí (program ÉTA)
TL02000390
doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Hlavním cílem projektu je přispět k inovaci profesní přípravy budoucích kaplanů působících v českém vězeňském prostředí. Uvedeného cíle bude dosaženo přípravou a praktickou implementací kurzu Celoživotního vzdělávání. Dílčím cílem je tak vytvoření osnovy a obsahu kurzu, který pomůže budoucím kaplanům s přípravou na jejich profesní působení ve vězeňském prostředí. Kurz bude reflektovat zejména specifika vězeňského světa s důrazem kladeným na roli a význam duchovní péče a působení vězeňských kaplanů v českých věznicích. Pokud je nám známo, tak prozatím není obdobný kurz na českých VŠ samostatně a v navrhované podobě vyučován. Realizací projektu dojde k rozvoji oborů teologie, penitenciární sociologie a sociologie náboženství. Následovat bude aplikace výstupů do praxe.
1 508 220 Kč

NAKI II

2020

Paměť hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální památky v oblasti někdejších Sudet
DG20P02OVV014
PhDr. Lada Wagnerová, Ph.D.
1. 3. 2020 – 31. 12. 2022
Projekt se zaměřuje na vytvoření a zavedení optimálních nástrojů pro identifikaci, komplexní průzkum, dokumentaci a prezentaci sepulkrálních památek, nevyužívaných či zčásti opuštěných hřbitovů, které jsou nositeli kulturní a památkové hodnoty, avšak v současnosti jsou či mohou být ohroženy zánikem či takovými změnami, jež by zásadně změnily jejich podstatu. Vzhledem ke koncentraci podobných lokalit v oblasti někdejších Sudet, kde došlo v moderní historii k výraznému přerušení kontinuity osídlení a tedy i kontinuity kulturní, se projekt z geografického hlediska zaměřuje především na příhraniční regiony České republiky. Průřezově tak bude probíhat s ohledem na tematickou prioritu NAKI 1.1.a). Hlavními cíli řešení projektu jsou vytvoření a ověření vytvořeného nástroje (metodiky) a dále vzorové zpracování výběru lokalit do formy specializované mapy s odborným obsahem. Ta bude přestavovat různé modelové úrovně dokumentace hřbitovů a pasportizace fondu sepulkrálních památek s využitím komplexního interdisciplinárního pojetí, tj. sledování aspektů kulturně-historických, umělecko-historických i materiálových, hledisko údržby a udržitelného zachování. Projekt tak přispěje k naplnění tematické priority 2.1.c. Zkušenosti budou sdíleny především formou hlavních výstupů: metodiky, specializované mapy s odborným obsahem a uspořádáním výstavy s kritickým katalogem, věnované sepulkrálním památkám jako dokumentu kulturního vývoje regionů bývalé sudetské oblasti před rokem 1945.
4 498 000 Kč

2018

Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví
DG18P02OVV020
Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.
1. 3. 2018 – 31. 12. 2021
Cílem projektu Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví je v co největší míře propojit současný výzkum vrcholně středověké keramiky s praxí, tzn. poskytnout odborným pracovníkům zabývajících se v rámci svých institucí metodickou podporu. Smyslem je poskytnutí potřebných znalostí o aplikovaných metodických postupech v jednotlivých krocích poznávacího procesu s cílem dosažení optimálních standardů, tj. od způsobu získávání keramických nálezů při terénním výzkumu, po laboratorní zpracování, evidenci, deskripci, dokumentaci, katalogizaci a archivaci, kdy se z keramických nálezů stávají předměty muzejní povahy. Součástí jsou i doplňkové moderní analýzy organických reziduí. V rámci specifického cíle Keramika jako technologický problém budou vyvíjeny moderních postupy, nástroje a technologie v archeometrickém výzkumu keramiky, využívající rentgenové-fluorescence. Vyvíjené postupy budou testovány na bázi experimentálního výzkumu. Výsledkem bude získání detailních informací o struktuře a vlastnostech keramického materiálu, které mohou být využity nejen ke studiu technologie keramiky, ale také k návrhu vhodného laboratorního, konzervátorsko-restaurátorského postupu a dalších preventivních opatření. Výsledky budou zveřejněny prostřednictvím mapy archeometrických analýz. V rámci specifického cíle Zpřístupnění výsledků keramického studia pro odborné, prezentační a edukační účely (Keramika a veřejnost) budou zpřístupněny výsledky dosavadního výzkumu vrcholně středověké keramiky prostřednictvím moderních médií, které budou realizovány ve třech formách výstupů a uplatnění, a to: digitálního datového archivu pro archivaci informací o regionálním výzkumu středověké keramiky s distribuční mapou keramických souborů, archeologického 3D virtuálního muzea pro prezentaci hodnotných keramických souborů z muzejních sbírek a interaktivní výstavy. Součástí je i odborná publikace o metodách výzkumu keramiky a prezentace výsledků formou workshopů a konferencí.
4 720 000 Kč