INTERNÍ GRANTY A PROJEKTY

SGS

2021

Antropologické variace
SGS-2021-012
doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.

Vybrané sondy z prostředí sociálně ohrožených jedinců
SGS-2021-013
doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Výuka odborného francouzského  jazyka jako součást pedagogické praxe
SGS-2021-014
PhDr. Helena Horová, Ph.D.

Podpora tvůrčí činnosti studentů na Katedře politologie a mezinárodních vztahů
SGS-2021-015
PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.

Filozofie a dějiny vědy a techniky
SGS-2021-016
Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

Environmentální aspekty pohřbívání
SGS-2021-019
doc. PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.

Blízký východ: konflikty, krize a migrace
SGS-2021-024
Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.

Vybrané kapitoly z moderních dějin I.
SGS-2021-026
PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.

Neznámé křižovatky kultur v Čechách
SGS-2021-027
doc. PaedDr. Petr Kučera, Ph.D.

Archeologické výzkumné expedice a zahraniční praxe KAR FF ZČU (etapa II)
SGS-2021-029
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

2020

Dynamika změn na Blízkém východě a v Africe
SGS-2020-002
doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

Tanec jako jazyk v úvahách Josého Gila
SGS-2020-005
Mgr. Naděžda Hlaváčková

Hledání příležitostí. Pronikání Číny a dalších nastupujících mocností na "nová" území
SGS-2020-006
Mgr. at Mgr. Michal Himmer

Antikomunismus ve Spojených státech amerických po Druhé světové válce
SGS-2020-011
Mgr. David Fronk

Využití archivních leteckých snímků v archeologii
SGS-2020-014
Ing. Pavel Hlavenka

Popularizace vědy: Filozofování s dětmi
SGS-2020-016
Mgr. Karolína Hofrichterová

Lapa do Picareiro: terénní a laboratorní aktivity na mezioborovém výzkumu přechodu středního a mladého paleolitu na Pyrenejském poloostrově
SGS-2020-017
Mgr. Lukáš Friedl, Ph.D.

Vybrané problémy z dějin lodní dopravy na počátku 20. století
SGS-2020-023
Mgr. Martin Boček, Ph.D.

Studium sociální identity žen doby bronzové na základě bronzových šperků
SGS-2020-024
Mgr. Soňa Nožinová

Alchymistické korpuskulární teorie a vliv patronů v 16. a 17. století v Anglii
SGS-2020-027
Elli Papanikolaou

Diatopické a diastratické variety lexika aktuální francouzštiny
SGS-2020-029
Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.

Postfenomenologie a empirický obrat ve filosofii technologie
SGS-2020-030
Mgr. Jakub Ferenc

Aplikace databází v historické archeologii
SGS-2020-031
Mgr. et Mgr. Michal Preusz, Ph.D.

Středověká městská kultura Persie a Byzance vs. svět kočovníků regionu severního Kavkazu ve světle nedestruktivního archeologického výzkumu
SGS-2020-034
Mgr. Aneta Gołębiowska – Tobiasz

Prostrovové uspořádání a typologie hradů oblasti Kordun v kontextu středoevropské kastelologie
SGS-2020-037
Mgr. Milan Procházka

SVK

2021

Orientalia Antiqua Nova XXI
SVK1-2021-003
PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D.

Mezinárodní koference ProfiLingua 2021. Cesty k porozumění textu: mezi percepcí a interpretací
SVK1-2021-013
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.

Interdisciplinární studentská vědecká konference na téma česko-izraelských vztahů
SVK2-2021-002
doc. PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.

2020

Orientalia Antiqua Nova XX
SVK1-2020-004
PhDr.Lukáš Pecha Ph.D.

Komunikace a vědění IV.
SVK1-2020-008
Mgr. Šárka Dziurová

Postfenomenologie, mysl a média
SVK3-2020-001
Mgr.Jakub Ferenc

Vniřní soutěž

2021

Rozvoj flexibilních forem vzdělávání na úrovni předmětů
VS-21-026
PhDr. Helena Horová, Ph.D.

Rozvoj dovedností pro praxi a podmínek pro realizaci praxí
VS-21-038
PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.

Nástroje pro rozvoj mezinárodního výukového prostředí Fakulty filozofické ZČU v online prostoru
VS-21-042
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.

2020

Flexibilní formy výuky. Podpora vytváření online kurzů jako nástroje doplňkového vzdělávání studentů FF
PhDr. Helena Horová, Ph.D.
VS-20-029

Praxe jako součást výuky v profesních a akademických programech FF
PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
VS-20-034

Rozvoj mezinárodního prostředí na Fakultě filozofické ZČU v Plzni
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.
VS-20-042

IDEG

2021

Attitudes and Objectives of the Union of South Africa at the Imperial Conferences 1926–1937
IDEG-IND-2021-001
Mgr. Alena Tíkalová, DiS.

Imam Layth and His Influence on Islamic Legal Science
IDEG-2021-019
Mgr. Václava Tlili