CVSMD - Centrum pro výzkum společnosti moderní doby

Hledání kořenů a příčin složitých struktur, které utvářely a ovlivňovaly společnost dneška i doby nedávné, a pochopení jejích problémů nás nutně přivádí ke studiu jednotlivých etap vývoje v posledních dvou staletích. Plzeň a západ Čech navíc nabízejí jedinečný regionální rámec, do něhož se s mimořádnou intenzitou otiskly všechny významné historické procesy, které poznamenaly naše okolí, naše nedávné předky i nás samotnéJde o navýsost aktuální téma, v němž se mohou protnout badatelské zájmy všech kateder a kterému se zatím v českém akademickém prostředí soustavně nikdo nevěnoval.

Cíle projektu

Účelem dotace je rekonstrukce, částečná přestavba, revitalizace a modernizace budov Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni za účelem celkového zkvalitnění infrastruktury a zlepšení podmínek studijního i výzkumného prostředí fakulty. Jedná se zejména o vybudování nových archeologických a antropologických laboratoří, a dále pak o rekonstrukce a modernizaci prostor v budovách fakulty. Výsledkem bude zvětšení prostor fakulty, které umožní koncentraci pracovišť fakulty do vlastních budov v ose Sedláčkovy ulice.

Cílem projektu je vybudování antropologických a archeologických laboratoří pro Fakultu filozofickou Západočeské univerzity v Plzni, dále pak revitalizace, rekonstrukce a modernizace ostatních budov fakulty. Vybudování laboratoří přispěje k rozvoji vědeckovýzkumné činnosti na fakultě a zlepší podmínky pro propojení výuky s výzkumem dotčených oborů. Rekonstrukce ostatních budov zajistí infrastrukturu umožňující další kvantitativní i kvalitativní rozvoj obou hlavních činností fakulty – vzdělávací i vědeckovýzkumné. Archeologické a antropologické laboratoře v objektu SO – vzniknou nové laboratoře vybavené novými přístroji. Přispějí k rozvoji vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti oborů archeologie a antropologie. Rekonstrukce budovy SP – adaptací podkroví vzniknou doktorandské místnosti a kanceláře určené pro potřeby studentů, výuku i výzkum katedry sociologie. Rozšíření datové sítě v budově a nákup audiovizuální techniky zlepší podmínky nejen pro vědeckovýzkumnou činnost, ale i pro výuku (zejména obory antropologie, sociologie a blízkovýchodní studia). Revitalizace budov SD a RJ – výměna oken, bezbariérový výtah, rozšíření datové sítě – zlepší podmínky pro studenty humanitních a filologických oborů, zejména pro doktorandy. Příjemce se zavazuje, že po dobu realizace projektu a v době udržitelnosti bude mít vždy nejméně jedna z výše uvedených dotčených součástí alespoň jeden akreditovaný doktorský program.

 

Základní informace o projektu

Název projektu: CVSMD - Centrum pro výzkum společnosti moderní doby

Registrační číslo projektu: CZ 1.05/4.1.00/11.0262

Operační program: OP VaVpI, prioritní osa 4, výzva č. 2.4 – Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

Žadatel: Fakulta Filozofická, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2015

Celkové výdaje projektu: 37 095 271 Kč

Celková dotace projektu:  23 542 897 Kč

z toho 85% Evropský fond pro regionální rozvoj: 20 011 462, 45 Kč

z toho 15% Státní rozpočet ČR:  3 531 434, 55 Kč

Management projektu

Řešitel projektu

            doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., telefon: 377 635 000, e-mail: vareka@ff.zcu.cz

Manažer projektu

            Jitka Růžičková, telefon: 37763 1311, e-mail: cibulkov@rek.zcu.cz

Koordinátor projektu:

            Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D., telefon: 377 635 518, e-mail: ldostal@kfi.zcu.cz

Finanční manažer projektu:

            Mgr. Petr Netolický, telefon: 377 635 5008, e-mail: pet01@ff.zcu.cz

Stavebně technický manažer

            Michal Bárta, telefon: 37763 1317, e-mail: bartam@rek.zcu.cz

 

Publicita