Rada partnerů

Rada partnerů je poradním orgánem děkana, složeným z reprezentantů významných partnerských institucí fakulty. Jedná se zejména o instituce z oblasti státní správy, samosprávy Plzeňského kraje a lokálních samospráv, neziskového sektoru, dále o jazykové a vzdělávací organizace, muzea, archivy, knihovny, významné regionální a lokální aktéry a reprezentanty soukromého sektoru. Spolupráce mezi fakultou a institucemi je jedním z nástrojů pro zvyšování uplatnitelnosti absolventů fakulty, stejně jako pro průběžné zlepšování kvality studijních programů.

Spolupráce probíhá prostřednictvím pravidelného setkávání vedení fakulty a partnerů, jejichž předmětem je výměna informací mezi akademickým prostředím a praxí. Partneři umožňují/poskytují fakultě:

-         reflexi kvality uskutečňovaných studijních programů ve vztahu k požadavkům z praxe

-         kritickou reflexi profilů absolventů studijních programů

-         podněty k revizi uskutečňovaných programů

-         zpětnou vazbu k významným strategickým materiálům fakulty a způsobu jejich realizace

-         podněty pro strategické plánování fakulty

-         podněty užitečné pro koncipování aplikovaného výzkumu a popularizačních aktivit

-         reflexi k výstupům vědecko-výzkumné činnosti zejména v oblasti aplikovaného výzkumu

Spolupráce je realizována i v oblasti praktických stáží a praxí pro studenty fakulty, které mohou studenti absolvovat u vybraných partnerů. Praxe realizované již v průběhu studia umožňují studentům lepší orientaci na trhu práce a prohloubení znalostí a dovedností získaných při studiu. Partneři získávají od fakulty oplátkou možnost obsadit studenty jako stážisty ve své organizaci a oslovit tak s předstihem budoucí potenciální uchazeče o zaměstnání. Tato forma spolupráce představuje významný nástroj pro prevenci odlivu kvalifikovaných pracovníků z regionu. Významným rozměrem spolupráce je také participace partnerských institucí na tvorbě profesně zaměřených studijních programů.

 

Seznam partnerů:

 • Západočeské muzeum v Plzni
 • Člověk v tísni, o. p. s.
 • Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
 • Česko-německá obchodní a průmyslová komora
 • Archiv města Plzně
 • Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
 • Úřad vlády ČR
 • Diecézní charita Plzeň
 • Gymnázium Luďka Pika
 • Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem, z.s.
 • Střední průmyslová škola stavební Plzeň
 • Archeologický ústav AV ČR
 • ADP Employer Services Česká republika, a.s., Plzeň
 • CBAP – Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci
 • Waldorfská škola Dobromysl Plzeň
 • Centrum pro komunitní práci západní Čechy
 • Magistrát města Plzně
 • Regionální rozvojová agentura pro Plzeňský kraj