Kolegium děkana

Kolegium děkana je tvořeno zástupci všech kateder fakulty. Kolegium děkana je poradním orgánem děkana. Na zasedání kolegia děkana děkan předává vedoucím pracovišť informace, zadává úkoly a konzultuje významná rozhodnutí.

 

Členové:

PhDr. David Šanc, Ph.D.

děkan Fakulty filozofické

PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.

proděkanka pro strategii a rozvoj a statutární zástupce děkana Fakulty filozofické

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D.

proděkanka pro studijní záležitosti Fakulty filozofické

Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum Fakulty filozofické

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy Fakulty filozofické

Mgr. Lukáš Lenk

tajemník Fakulty filozofické

 

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.

pověřena vedením Katedry anglického jazyka a literatury

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

vedoucí  Katedry archeologie

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.

vedoucí Katedry antropologie

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

vedoucí Katedry blízkovýchodních studií

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

vedoucí Katedry filozofie

Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

vedoucí  Katedry historických věd

Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.

vedoucí  Katedry germanistiky a slavistiky

PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

vedoucí Katedry politologie a mezinárodních vztahů

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.

vedoucí Katedry románských jazyků

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

vedoucí Katedry sociologie

PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Předseda AS FF

Mgr. David Fronk

Zástupce studentské komory AS FF