Přejít k obsahu

Přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 - 2. kolo

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na doktorské obory pro akademický rok 2020/2021:

Podmínkou přijetí ke studiu doktorských programů je absolvování magisterského nebo inženýrského studia a úspěšnost při přijímacím pohovoru. Doklad o absolvování magisterského nebo inženýrského studia odevzdá uchazeč nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří ukončili vysokoškolské vzdělání v zahraničí, odevzdají úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice vydanou ministerstvem školství nebo veřejnou vysokou školou podle § 89 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Při něm uchazeč prezentuje projekt zamýšlené disertační práce a případné další vlastní publikační aktivity. Uchazeč může při přijímacím řízení předložit vlastní téma disertační práce, které bude v souladu se zaměřením doktorského studijního programu. Uchazeči se však žádají, aby přednostně vybírali z nabídky témat uveřejněné na www.ff.zcu.cz. Posuzuje se celková odborná připravenost uchazeče k doktorskému studiu. 


studijní program Filozofie a dějiny vědy a techniky

Doktorský studijní program Filozofie a dějiny vědy a techniky má interdisciplinární charakter. Jeho hlavní úlohou je zkoumání širší filozofické, historické a sociální podmíněnosti vzniku a vývoje jednotlivých vědeckých hypotéz, koncepcí a teorií, spolu s jejich technickými aplikacemi. Jeho absolvent prokazuje soustavné znalosti dějin i současného stavu filozofie a vědy i techniky v širších kulturních a sociálních souvislostech, s důrazem na detailní znalost problematiky související s tématem jeho disertační práce.

Termín podání přihlášek: do středy 26. srpna 2020 do 15:00 hodin.

Formulář přihlášky

Na formuláři jsou také uvedeny potřebné přílohy, které je nutné zaslat zároveň s přihláškou. K přihlášce je také nutno přiložit projekt zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3-8 stran, jehož součástí je seznam relevantní literatury. V projektu uchazeč také odůvodní volbu tématu práce.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč je nutné poukázat na účet č. 4811530257/0100, variabilní symbol 3375000120, specifický symbol rodné číslo.
Uchazeč, který uskutečňuje platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

IBAN ZČU: CZ8101000000004811530257, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Přihlášky zašlete nebo osobně doručte na adresu: ZČU, Fakulta filozofická, studijní oddělení, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň.

Přijímací zkoušky proběhnou ve středu 16. září 2020 od 14:00 hod. v místnosti RJ 209, Riegrova 11 (vchod přes Sedláčkovu ulici 15)

Pozvánky fakulta nerozesílá.

Uchazeč může při přijímacím řízení předložit vlastní téma, které bude v souladu se zaměřením doktorského studijního programu. V tomto případě se důrazně doporučuje konzultace s případným školitelem z garantující katedry.

Témata disertačních prací


studijní program Mezinárodní vztahy

Termín podání přihlášek: do středy 26. srpna 2020 do 15:00 hodin.

Formulář přihlášky

Na formuláři jsou také uvedeny potřebné přílohy, které je nutné zaslat zároveň s přihláškou. K přihlášce je také nutno přiložit projekt zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3-8 stran, jehož součástí je seznam relevantní literatury. V projektu uchazeč také odůvodní volbu tématu práce.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč je nutné poukázat na účet č. 4811530257/0100, variabilní symbol 3375000120, specifický symbol rodné číslo.
Uchazeč, který uskutečňuje platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

IBAN ZČU: CZ8101000000004811530257, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Přihlášky zašlete nebo osobně doručte na adresu: ZČU, Fakulta filozofická, studijní oddělení, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň.

Přijímací zkoušky proběhnou ve středu 9. září 2020 v místnosti JJ308, Jungmannova ulice 1. Hodina konání přijímací zkoušky bude uchazečům oznámena e-mailem.

Pozvánky fakulta nerozesílá.

Uchazeč může při přijímacím řízení předložit vlastní téma, které bude v souladu se zaměřením doktorského studijního programu. V tomto případě se důrazně doporučuje konzultace s případným školitelem z garantující katedry.

Témata disertačních prací


studijní program Archeologie

Termín podání přihlášek: do pátku 21. srpna 2020.

Formulář přihlášky

Na formuláři jsou také uvedeny potřebné přílohy, které je nutné zaslat zároveň s přihláškou. K přihlášce každý uchazeč přiloží projekt disertační práce v rozsahu 3 - 5 stran formátu A4. Projekt obsahuje zdůvodnění volby tématu práce a metody zpracování. Uchazeč by měl prokázat, že je obeznámen se zvolenou problematikou a relevantní odbornou domácí i zahraniční literaturou vztahující se k tématu.

K přihlášce je třeba dále připojit publikovanou nebo rukopisnou práci v rozsahu 5-10 stránek se zdůvodněním vlastních netriviálních přístupů (může se zakládat na diplomní práci).

Uchazeč může při přijímacím řízení předložit vlastní téma disertační práce, které bude v souladu se zaměřením doktorského studijního programu. Uchazeči se však žádají, aby přednostně vybírali z uveřejněné nabídky.

Přijímací komise ústním pohovorem ověří, zda uchazeč má věcné znalosti systému archeologických pramenů buď ve specializaci pravěké nebo středověké a zda zvládl základní archeologickou teorii a metodologii.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč je nutné poukázat na účet č. 4811530257/0100, variabilní symbol 3375000120, specifický symbol rodné číslo.
Uchazeč, který uskutečňuje platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

IBAN ZČU: CZ8101000000004811530257, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Přihlášky zašlete nebo osobně doručte na adresu: ZČU, Fakulta filozofická, studijní oddělení, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň.

Přijímací zkoušky proběhnou ve čtvrtek 3. září 2020 od 9:00 hod. v místnosti SP 417, Sedláčkova ulice 15.

Pozvánky fakulta nerozesílá.

Témata disertačních prací


studijní program Historické vědy
obor Moderní dějiny

Podmínkou přijetí ke studiu doktorského studijního programu je absolvování magisterského studia a úspěšnost při přijímacím pohovoru. Při něm uchazeč prezentuje projekt zamýšlené disertační práce a případné další vlastní publikační aktivity. Posuzuje se celková odborná připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Termín podání přihlášek: do středy 26. srpna 2020 do 15:00 hodin.

Formulář přihlášky

Na formuláři jsou také uvedeny potřebné přílohy, které je nutné zaslat zároveň s přihláškou. K přihlášce každý uchazeč přiloží projekt disertační práce v rozsahu 3 - 5 stran formátu A4. Projekt obsahuje zdůvodnění volby tématu práce a metody zpracování. Uchazeč by měl prokázat, že je obeznámen se zvolenou problematikou a relevantní odbornou domácí i zahraniční literaturou vztahující se k tématu.

Uchazeč může při přijímacím řízení předložit vlastní téma disertační práce, které bude v souladu se zaměřením doktorského studijního programu. Uchazeči se však žádají, aby přednostně vybírali z uveřejněné nabídky.

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč je nutné poukázat na účet č. 4811530257/0100, variabilní symbol 3375000120, specifický symbol rodné číslo.
Uchazeč, který uskutečňuje platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

IBAN ZČU: CZ8101000000004811530257, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Přihlášky zašlete nebo osobně doručte na adresu: ZČU, Fakulta filozofická, studijní oddělení, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň.

Přijímací zkoušky proběhnou v pondělí 7. žáří 2020 od 10:00 hod. v místnosti SO231, Sedláčkova ulice 38.

Pozvánky fakulta nerozesílá.

Témata disertačních prací

Patička