Přejít k obsahu

Přijímací řízení na akademický rok 2021/2022

Děkan Fakulty filozofické ZČU v Plzni vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Podmínkou přijetí ke studiu doktorských programů je absolvování magisterského nebo inženýrského studia a úspěšnost při přijímacím pohovoru.

 Při něm uchazeč prezentuje projekt zamýšlené disertační práce a případné další vlastní publikační aktivity. Uchazeč může při přijímacím řízení předložit vlastní téma disertační práce, které bude v souladu se zaměřením doktorského studijního programu. Uchazeči se však žádají, aby přednostně vybírali z nabídky témat zveřejněných níže. Posuzuje se celková odborná připravenost uchazeče k doktorskému studiu. 

Uchazeči, kteří ukončili vysokoškolské vzdělání v zahraničí, odevzdají úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice vydanou ministerstvem školství nebo veřejnou vysokou školou podle § 89 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Doklad o absolvování magisterského nebo inženýrského studia odevzdá uchazeč nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Termín podání přihlášek: do 31. května 2021.

Přihláška se podává elektronicky a musí k ní být připojeny tyto přílohy:

Povinné: 

  • strukturovaný životopis
  • stručné odůvodnění přihlášky ke studiu
  • projekt disertační práce v rozsahu cca 3-8 stran, jehož součástí je seznam relevantní literatury. V projektu uchazeč také odůvodní volbu tématu práce.

Volitelné:

  • doklad o praxi
  • soupis publikací, apod.

Nabídka doktorských programů:

studijní program Archeologie

K přihlášce je třeba dále připojit publikovanou nebo rukopisnou práci v rozsahu 5-10 stránek se zdůvodněním vlastních netriviálních přístupů (může se zakládat na diplomní práci).

Přijímací komise ústním pohovorem ověří, zda uchazeč má věcné znalosti systému archeologických pramenů buď ve specializaci pravěké nebo středověké a zda zvládl základní archeologickou teorii a metodologii.

Témata disertačních prací

 

studijní program Filozofie a dějiny vědy a techniky

Doktorský studijní program má interdisciplinární charakter. Jeho hlavní úlohou je zkoumání širší filozofické, historické a sociální podmíněnosti vzniku a vývoje jednotlivých vědeckých hypotéz, koncepcí a teorií, spolu s jejich technickými aplikacemi. Jeho absolvent prokazuje soustavné znalosti dějin i současného stavu filozofie a vědy i techniky v širších kulturních a sociálních souvislostech, s důrazem na detailní znalost problematiky související s tématem jeho disertační práce.

Témata disertačních prací

 

studijní program Mezinárodní vztahy

Témata disertačních prací

 

studijní program Moderní dějiny

Témata disertačních prací

Patička