Přejít k obsahu

Tiskové zprávy

 • KATEDRA POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ USPOŘÁDALA WORKSHOP O PRAXI PRO SVÉ BUDOUCÍ ABSOLVENTY.

  Tisková zpráva, 12. 4. 2019

  (Plzeň) – V pátek 12. dubna 2019 proběhl ve Vzdělávacím centru SVKPK praktický workshop „Z KAP do praxe – interaktivní workshop pro budoucí absolventy“. Akce umožnila studentům Katedry politologie a mezinárodních vztahů setkání se špičkami z praxe obou oborů. 

  Na workshopu měli studenti možnost setkat se s významnými osobnostmi z praxe, např. s českým diplomatem a bývalým velvyslancem Mgr. Jaroslavem Olšou jr. z Ministerstva zahraničních věcí, nebo s Dr. Romanem Matouškem, odborníkem na sociální bydlení z Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Pozvání přijali i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Krajského úřadu Plzeňského kraje, Českého statistického úřadu, Czech Invest, neziskové organizace Tady a teď o.p.s. atd.

  "Hosté si se studenty povídali nejen o své práci a zkušenostech, ale především je informovali o možnostech budoucího uplatnění a o volných pracovních pozicích. Studenti se dozvěděli, jaké kvality budou pro získání pracovního místa po absolvování studia potřebovat a jak mohou uplatnit znalosti a dovednosti z oboru, který studují. Zjistili, jak na daných institucích probíhá pracovní pohovor. V rámci panelové diskuse měli možnost klást hostům otázky", shrnula průběh akce organizátorka workshopu Sandra Štollová. Workshop zahrnoval i interaktivní přednášku odborníků z oblasti HR. Ti provedli studenty problematikou životopisu a pracovního pohovoru a zmínili rizika i trendy při vytváření osobního portfolia. Studenty aktivně zapojili do diskuse. „Workshop je skutečně dobrý nápad, doufám, že podobných akcí bude pro studenty Fakulty filozofické v budoucnu mnohem více," zhodnotil workshop jeden ze zúčastněných studentů.

  Akce se snaží reagovat na nízké zastoupení Fakulty filozofické na Veletrhu pracovních příležitostí a dalších setkáních se zástupci z praxe, které ZČU pro své studenty organizuje.

  TZ-KAP

  Zpracovala: PhDr. Sandra Štollová, koordinátorka praxí na KAP FF ZČU

  Kontakt :

  PhDr. Sandra Štollová
  Katedra politologie a mezinárodních vztahů / Department of Politics and International Relations
  Fakulta filozofická / Faculty of Philosophy and Arts
  Západočeská univerzita v Plzni / University of West Bohemia
  e-mail: stoll@kap.zcu.cz • KATEDRA ROMÁNSKÝCH JAZYKŮ ZÍSKALA DALŠÍ ABSOLVENTY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU TYPU „DOUBLE MASTER“

  Tisková zpráva, 30. 6. 2016

  (Plzeň) – V úterý 28. června proběhla slavnostní promoce absolventů dvouletého navazujícího magisterského studijního programu typu „double master“ Učitelství francouzštiny pro střední školy, který je na katedře románských jazyků realizován od roku 2011.

  V rámci tohoto programu uzavřela katedra románských jazyků  dohodu o dvojím diplomu s Université d´Artois v Arrasu (Faculté des Lettres et Arts). Studenti obou univerzit mají možnost strávit jeden semestr na partnerské univerzitě a v případě úspěšného absolvování tohoto semestru a obhájení diplomové práce před společnou komisí obou univerzit získat jak diplom ZČU v Plzni, tak diplom Université d´Artois v Arrasu.

  Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil Atašé pro vědu a vysoké školy Francouzského institutu v Praze pan Rachid Mackloufi a proděkanka Filozofické fakulty Univerzity d´Artois paní Evelyne Thoizet. Paní Thoizet předala za francouzskou stranu přítomným absolventkám doklad o absolutoriu magisterského studijního programu  « Arts, Lettres et Langues », spécialité Français Langue Étrangère / Français Langue Seconde en milieux scolaire et entrepreneurial.

  „Pokládám za zaznamenáníhodné, že se nám podařilo v průběhu uplynulých čtyř let dovést k úspěšnému absolutoriu a získání obou diplomů na obou spolupracujících univerzitách osmnáct studentů ZČU. Zároveň je radostné, že se zájem o český diplom projevuje i u studentů Université d´Artois, letos u nás absolvují tři francouzští studenti. Počítáme s další česko-francouzskou spoluprací,“ uvedla Marie Fenclová, vedoucí katedry románských jazyků Fakulty filozofické ZČU v Plzni.

  Kontakt :

  Mgr. Kamila Kolářová, tisková mluvčí
  Rektorát Západočeské univerzity v Plzni, Kancelář rektora
  Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
  tel.: 377 63 1007, 606 745 215, e-mail: kolaro@rek.zcu.cz • AKCE „PLZEŇSKÉ DVORKY“ ZPŘÍSTUPNILA BĚŽNĚ UZAVŘENÉ PROSTORY HISTORICKÝCH OBJEKTŮ

  Tisková zpráva, 29. 5. 2016

  (Plzeň) – Nadace 700 let města Plzně pořádala v sobotu 28. května akci s názvem "Plzeňské dvorky", která měla za cíl zpřístupnit běžně uzavřené dvorky historických objektů v centru města.

  Každé město má svůj půvab a kouzlo, každé město má svá tajemství a ta jsou tím tajemnější, čím jsou skrytější. A takové městské dvorky, město ve městě, to je ráj pro tajemství. Akce „Plzeňské dvorky“ tuto roušku tajemna v Plzni poodhalila.

  Všechny dvorky byly volně přístupné od 10 do 18 hod. Trasu bylo možné absolvovat také s průvodcem, a to v 10, 12, 14 a 16 hodin z výchozího bodu Sedláčkova 38. Současně se zpřístupněním dvorku v Sedláčkově ulici 38, kde sídlí děkanát fakulty filozofické, proběhl i den otevřených dveří laboratoří kateder archeologie a antropologie. Zájemci si mohli prohlédnout také dvorek budovy ZČU v Jungmannově ulici č. 1., kde celá trasa končila. Akci doprovázel pestrý kulturní program. „Protože se  první ročník akce Plzeňské dvorky setkal s obrovským zájmem veřejnosti, domluvili jsme se s organizátory na jejím pokračování v roce 2017“, uvedla dr. Horová z FF ZČU.

  Zpracovala: Mgr. Martina Chalupská, PR koordinátor FF ZČU, e-mail: mediaff@ff.zcu.cz, tel.: +420 728 648 404

  Fakulta filozofická ZČU, Sedláčkova ulice 38, 306 14 Plzeň, www.ff.zcu.cz

   


 • CENA MIROSLAVA IVANOVA ZAMÍŘILA NA FAKULTU FILOZOFICKOU

  Tisková zpráva, 14. 5. 2016

  (Plzeň) – V pátek 13. května obdržel Roman Kodet z katedry historických věd prestižní Cenu Miroslava Ivanova pro autory do 39 let za významné dílo literatury faktu Války samurajů.

  Cenu každoročně na mezinárodním festivalu Svět knihy uděluje Klub autorů literatury faktu, město Jaroměř-Josefov a Správa odkazu Egona Ervína Kische. Tento rok ji obdržel Roman Kodet za knihu Války samurajů. Konflikt starého Japonska 1156–1877, vydanou nakladatelstvím Epocha v roce 2015.  Oceněné dílo analyzuje vojenské a politické dějiny Japonska v éře vlády samurajských rodů a zasazuje je do souvislostí kulturní a sociální historie země vycházejícího slunce a také do širšího kontextu dějin Dálného východu.

  „Dějiny Japonska jsou předmětem mého zájmu již řadu let. Kniha Války samurajů je výsledkem mé dlouhodobé činnosti na tomto poli a jsem velmi rád, že se setkala s pozitivním ohlasem. Udělení Ceny Miroslava Ivanova si proto velmi vážím a považuji jí za závazek do své další odborné činnosti. Současně bych chtěl poděkovat za podporu mým kolegům na Katedře historických věd a především Nakladatelství Epocha, s nímž jsem zažil vynikající spolupráci,“ uvedl Roman Kodet.

  Zpracovala: Mgr. Martina Chalupská, PR koordinátor FF ZČU, e-mail: mediaff@ff.zcu.cz, tel.: +420 728 648 404

  Fakulta filozofická ZČU, Sedláčkova ulice 38, 306 14 Plzeň, www.ff.zcu.cz

   


 • FAKULTA FILOZOFICKÁ PŘEDNÁŠELA SPOLEČNĚ S JIHOČESKOU V CYKLU FILOSOFOVÁNÍ

  Tisková zpráva, 28. 4. 2016

  (Plzeň) – Fakulta filozofická ZČU navázala užší spolupráci s Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Prvním společným projektem byl cyklus přednášek.

  Společný přednáškový cyklus odstartoval v letním semestru 3. března, o týden později navázali kolegové z Jihočeské univerzity. Přednášky probíhaly každý čtvrtek od 16.00 na FF ZČU v místnosti SP 319 (Sedláčkova 15) a na FF JU v místnosti P1 (Branišovská 31a). Vyučující  z Plzně přednášeli v Českých Budějovicích a naopak. Tematicky postihly přednášky celou řadu disciplín : literární vědu, historii, archeologii a lingvistiku. Jak uvedla dr. Horová : „Cyklus Filozofování se setkal s velkým zájmem posluchačů obou fakult a pravděpodobně bude pokračovat i v dalším akademickém roce.“

  Zpracovala: Mgr. Martina Chalupská, PR koordinátor FF ZČU, e-mail: mediaff@ff.zcu.cz, tel.: +420 728 648 404

  Fakulta filozofická ZČU, Sedláčkova ulice 38, 306 14 Plzeň, www.ff.zcu.cz

   


 • FAKULTA FILOZOFICKÁ HOSTILA GENERÁLNÍHO KONZULA RUSKÉ FEDERACE M. N. LEDENEVA 

  Tisková zpráva, 21. 4. 2016

  (Plzeň) – Ve středu 20. 4. 2016 proběhla na půdě Fakultě filozofické pracovní schůzka generálního konzula RF v Karlových Varech Michaila Nikolajeviče Ledeneva se zástupci Fakulty filozofické, Fakulty pedagogické a Ústavu jazykové přípravy.

  Schůzky se jmenovitě zúčastnili děkan Fakulty filozofické doc. Pavel Vařeka, děkan Fakulty pedagogické dr. Miroslav Randa, proděkanka Fakulty filozofické dr. Helena Horová, vedoucí katedry germanistiky Fakulty filozofické dr. Andrea Königsmarková, vedoucí katedry ruského a francouzského jazyka Fakulty pedagogické dr. Michaela Pešková, vedoucí Ruského centra Mgr. Vlasta Klausová, vedoucí oddělení slavistiky katedry germánských studií Fakulty filozofické doc. Jiří Korostenski a studenti Fakulty filozofické z partnerské univerzity v Kirově Marie Ščannikovová a Atrem Archangelskij.

  Po protokolárních záležitostech seznámil doc. Korostenski generálního konzula se stavem výuky ruského jazyka na Fakultě filozofické a rovněž podal informaci o spolupráci s partnery z ruských univerzit v Kirově a Karačajevo-Čerkesku. Pan děkan Vařeka upřesnil formu spolupráce s univerzitou v Karačajevo-Čerkesku. Dr. Pešková představila výuku ruského jazyka na Fakultě pedagogocké. Mgr. Klausová pohovořila o probíhajících akcích Ruského centra.

  Pan konzul Ledenev uvedl, že ruská strana „velmi oceňuje vzrůstající zájem o výuku ruského jazyka v našem regionu a speciálně na FF ZČU“. Dále pan konzul věcně pohovořil s přítomnými studenty z partnerské univerzity v Kirově, navrhl možné formy spolupráce s konzulátem RF v Karlových Varech a tlumočil nabídku zástupců prestižní moskevské diplomatické školy MGIMO na možnou spolupráci.

  Zpracovala:Mgr. Martina Chalupská, PR koordinátor FF ZČU, e-mail: mediaff@ff.zcu.cz, tel.: +420 728 648 404

  Fakulta filozofická ZČU, Sedláčkova ulice 38, 306 14 Plzeň, www.ff.zcu.cz • UNIVERZITU NAVŠTÍVIL ÍRÁNSKÝ CHARGÉ D'AFFAIRES

  Tisková zpráva, 15. 4. 2016

  (Plzeň) – Ve čtvrtek 14. dubna zavítal na Fakultu filozofickou Ali Akbar Jowkar, kde se setkal s rektorem ZČU a se studenty.

  Íránský chargé d'affaires Ali Akbar Jowkar a první tajemník Kamal Zarei hovořili s rektorem Miroslavem Holečkem o možnostech budoucí spolupráce. S teheránskou univerzitou spolupracuje také strojní fakulta. Po setkání s rektorem následovala přednáška o Íránu a diskuse se studenty.

  „Fakulta filozofická již s některými íránskými vysokými školami během posledních dvou let navázala spolupráci, která spočívá především ve studijních a výzkumných pobytech," uvedl Daniel Křížek z katedry blízkovýchodních studií.

  Zpracovala:Mgr. Martina Chalupská, PR koordinátor FF ZČU, e-mail: mediaff@ff.zcu.cz, tel.: +420 728 648 404

  Fakulta filozofická ZČU, Sedláčkova ulice 38, 306 14 Plzeň, www.ff.zcu.cz
Patička