život na fakultě

Dění na fakultě nejsou jen přednášky, studium a zkoušení. Ducha fakulty tvoří hlavně lidé a jejich aktivity; studentské spolky, besedy s odborníky, stáže, workshopy, praxe, výjezdy do zahraničí, ale i setkávání mimo učebny, ať už u šálku kávy, nebo na tradičním akademickém koštu piva. Fakulta podporuje studentskou iniciativu a akce pořádané studenty, stejně jako jejich zapojení do správy fakulty. Studenti mohou ovlivňovat chod fakulty jako členové studentské komory Akademického senátu FF, který je klíčovou institucí akademické samosprávy a umožňuje propojení dvou odlišných světů v jednu akademickou obec; universitas magistrorum et scholarium – společenství vyučujících i studentů.

Akademičtí pracovníci fakulty a studenti se v hojné míře zapojují do různorodých aktivit, které popularizují humanitní a společenské vědy a výsledky výzkumu probíhajícího na fakultě. Řada akcí tohoto typu probíhá v univerzitní kavárně Družba, jež sídlí v centru Plzně v Sedláčkově a je tedy ideálně umístěna na ose propojující fakultní budovy. Na provozu kavárny spolupracují zaměstnanci, studenti a absolventi FF. Zaměstnanci i studenti fakulty pravidelně pořádají přednášky a besedy pro veřejnost, které jsou zaměřeny na aktuální společenská témata, významné historické události či působení členů akademické obce FF v zahraničí. Oblibě se rovněž těší křty nových knih vzešlých z výzkumu zaměstnanců fakulty. Mezi pravidelné studentské aktivity patří mimo jiné pořádání konferencí i komornějších setkávání s významnými osobnostmi veřejného i akademického života pod značkou Univerzita jako příležitost. K důležitým aktivitám FF patří i přednášky v rámci univerzity třetího věku.

Na fakultě působí rovněž studentské spolky, jejichž členové pomáhají či dokonce sami organizují fakultní akce. Mezi nejaktivnější spolky Fakulty filozofické patří Akademický spolek studentů politických věd v Plzni (AS CPSSU), který pořádá pravidelné debaty s odborníky nejen pro členy akademické obce, ale i širokou veřejnost. Na spolkové bázi funguje i antropologický portál AntropoWeb, který publikuje multidisciplinární oborné texty a umožňuje studentům fakulty participovat na konferencích a dalších akcích. Řada spolků má celouniverzitní působnost. Seznam aktivních studentských spolků. Mimo tato uskupení pořádají studenti množství dalších setkání převážně diskusního charakteru Na Katedře filozofie probíhají pravidelné debaty v Kroužku současné filozofie. Katedra historie pořádá historickou kavárnu a vědomostní olympiádu. Katedra románských jazyků hostí francouzské snídaně. Dále studenti organizují debaty s odborníky, přednášky a studentské konference. Jejich bohatý výčet je každoročně dostupný ve výroční zprávě fakulty.

Fakulta také pravidelně pořádá, nebo participuje na těchto akcích:

Den otevřených dveří – Každý rok fakulta otevírá své budovy a učebny uchazečům o studium a přátelskou a přístupnou formou představuje veřejnosti akreditované studijní programy a plány studia. Budoucí studenti mají možnost prozkoumat prostory, kde se jako studenti budou pohybovat a zároveň se seznámit s přednášejícími z jednotlivých kateder. Den otevřených dveří se tradičně koná v lednu.

Akademický košt piva – Každoroční akce pro studenty a akademiky probíhá v prostorách fakulty a je příležitostí pro ochutnávku produktů plzeňských minipivovarů. Pozvánka na aktuální ročník je k dispozici na sociálních sítích fakulty.

Arabfest – Již tradiční festival arabské kultury probíhá každé jaro. Jeho organizátory jsou především absolventky a absolventi Katedry blízkovýchodních studií. Více informací: http://www.arabfest.cz/

Plzeňské dvorky – Pro komentované prohlídky zajišťované Nadací 700 let města Plzně propůjčuje fakulta každoročně venkovní prostory ukryté v nitru svých budov.

Gaudeamus – Na veletrh vysokoškolského studia fakulta pravidelně vysílá své zástupce.

Noc vědců – Akce pro veřejnost, skrze kterou ZČU prostřednictvím svých fakult usiluje o popularizaci vědy.

Dny vědy a techniky – Interaktivní výstava v centru Plzně, která představuje základním a středním školám i široké veřejnosti vědu zábavnou formou.